Iść za dowodami, dokądkolwiek prowadzą. Nawrócenie słynnego ateisty – profesora Antony’ego Flewa

Tomasz Maziarka

Abstrakt


Artykuł relacjonuje intelektualną podróż, od ateizmu do wiary w Boga, jednego z najbardziej znanych filozofów XX wieku – Antony’ego Flewa. Pierwsza część zawiera krytykę teizmu, którą przedstawił Flew w kilku szeroko dyskutowanych pracach. Druga odnosi się do trzech argumentów, które w opinii filozofa przemawiają za istnieniem Boga. Pierwszy z nich dotyczy faktu istnienia praw przyrody i można wyrazić go pytaniem: skąd wzięły się prawa przyrody? Drugi wiąże się z zagadką powstania życia: w jaki sposób życie wyłoniło się z martwej materii? Wreszcie trzecią racją jest sam fakt istnienia świata: dlaczego świat istnieje? Teistyczny punkt widzenia, będący owocem intelektualnych poszukiwań, zwięźle ujmują słowa nawróconego: „Wierzę, że wszechświat został powołany do istnienia przez nieskończoną Inteligencję. Wierzę, że misterne prawa kształtujące strukturę wszechświata są wyrazem tego, co naukowcy określają mianem «Umysł Boga». Wierzę, że fenomen życia i jego zdolność do reprodukcji posiada swe źródło w Bogu”.


Słowa kluczowe


Antony Flew; argumenty za istnieniem Boga; ateizm; nawrócenie; teizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartholomew D. J., God, chance and purpose. Can God have it both ways?, Cambridge 2008.

Cameron R., Aristotle on the animate: problems and prospects, “Bios: Epistemological and philosophical foundation of life sciences” Febr. 2006, s. 23–24.

Conway D., The rediscovery of wisdom, London 2000.

Coplestone F., Philosophers and philosophies, London 1996.

Crombie I. M., The possibility of theological statements, w: Faith and reason, ed. B. Mitchell, London 1957.

Dembski W. A., In defence of Inteligence Design, w: Religion and science, ed. P. Clayton, Z. Simpson, Oxford 2008.

Einstein A., Ideas and opinions, New York 1973.

Flew A., God and philosophy, London 1966.

Flew A., Hume’s philosophy of belief, Routledge Kegan Paul, 1961.

Flew A., Presumption of Atheism, “Canadian Journal of Philosophy” September 1972 vol. 2 no. 1, s. 29–46, http://dx.doi.org/10.1080/00455091.1972.10716861.

Flew A., Theology and falsification, w: Reason and responsibility: Readings in some basic problems of philosophy, ed. J. Feinberg, Belmont 1968.

Flew A., There is a God: How the world’s most notorious atheist changed his mind, New York [2007]; polski przekład: Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd?, tłum. Robert Pucek, Warszawa 2010.

Flew A., Theology and falsification, w: Reason and responsibility. Readings in some basic problems of philosophy, ed. J. Feinberg, Belmont 1968, s. 48–49; polski przekład: Flew A., Teologia a falsyfikacja, w: Filozofia religii, red. B. Chwedeńczuk, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1997.

Flew A., Hare R. M., Mitchen B., Theology and falsification, w: The philosophy of religion, ed. B. Mitchen, Oxford 1971, s. 13–22.

Haldane J., Preface to the second edition, w: Atheism and theism, ed. J. J. C. Smarth, J. Haldane, Oxford 2003.

Hawking S., Krótka historia czasu, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1990.

Heimbeck R., Theology and meaning, London 1969.

Heller M., Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i kodą, Kraków 2011.

Kenny A., Feith and reason, New York 1983.

Leftow B., Time and eternity, Ithaca 1991.

Leslie J., Infinite minds, Oxford 2001.

Mackie J. L., Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997.

Mascall E. L., The openness of being: Natural theology today, London 1971; polski przekład: Otwartość bytu, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1988.

Plantinga A., Warranted Christian belief, New York 2000.

Swinburne R., Spójność teizmu, Znak, 1995.

Swinburne R., The existence of God, Oxford 2011.

Swinburne R., The limits of explanation, w: Explanation and its limits, ed. D. Knowles, Cambridge 1990.

Tracy T., God, action and embodiment, Grand Rapids 1984.

Tracy T., The God who acts, University Park 1994.

Wald G., Life and mind in the universe, w: Cosmos, bios, theos, ed. H. Margenau, R. A. Varghese, La Salle 1992.
Copyright (c) 2014 Tomasz Maziarka