Duch Święty jako Miłość w De Trinitate św. Augustyna

Sylwester Jaśkiewicz

Abstrakt


Potrzeba było wielu lat i związanych z nimi uporczywych poszukiwań, aby św. Augustynowi udało się przejść od „nieznanego” Boga do Boga nie tylko umiłowanego, ale i będącego samą Miłością. Jako „Wielki Nieznany” prezentował się bowiem początkującemu kapłanowi z Hippony Duch Święty, a objawiona prawda, że „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8–16), trudna do pogodzenia z podstawową zasadą wiary o Trójcy Świętej, tj. o Bogu jedynym w swej istocie i troistym w Osobach. Problematyka pochodzenia i imienia „Duch Święty” znajduje obszerne omówienie w De Trinitate, i to tam zwłaszcza, w ostatniej księdze biskup Hippony wyjaśnia, z jakich powodów Ducha Świętego nazywamy zwłaszcza Jednością, Miłością i Darem.


Słowa kluczowe


Trójca Święta; De Trinitate św. Augustyna; Duch Święty; Dar; Jedność; Miłość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996.

Augustyn, O wielkości duszy (tłum. D. Turkowska), w: Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, oprac. W. Seńko, Kraków 2001, s. 339–420.

Bartnik C. S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000.

Bolgiani F., Spirito Santo, w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto da A. Di Berardino, t. 2, Casale Monferrato 1983, kol. 3285–3298.

Bouyer L., Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1998.

Chadwick H., Augustyn, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2000.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha, t. 1, tłum. A. Paygert, Warszawa 1995.

Częsz B., Pneumatologia Ojców Kościoła, w: Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin 1998, s. 211–232.

Eborowicz W., Rzut oka na pneumatologię św. Augustyna, „Vox Patrum” 8 (1988) t. 14, s. 197–206.

Jaśkiewicz S., „Ecce Trinitas Deus meus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus”. Nauka o Boskiej Trójcy na podstawie „Wyznań” św. Augustyna, „Collectanea Theologica” 78 (2008) nr 1, s. 5–30.

Jaśkiewicz S., O potrzebie i znaczeniu historii według świętego Augustyna, „Studia Regionalne” 1 (2007), s. 155–174.

Jaśkiewicz S., Św. Augustyn – poszukiwanie Boga, Katowice 2012.

Kijewska A., Święty Augustyn, Warszawa 2007.

Kowalczyk St., Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Warszawa 1987.

Królikowski J., Dotknięci Duchem Świętym. Metafory pneumatologiczne w interpretacjach Ojców Kościoła, „Scripture Lumen” 8 (2016), s. 241–255.

O’Donnell J. J., Bibbia, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. A. Fitzgerald, edizione italiana a cura di L. Alici, A. Pieretti, Roma 2007, s. 298–303.

Studer B., Dio salvatore nei Padri della Chiesa, Roma 1986.

Strzelecka A., Nauka św. Ambrożego o Duchu Świętym, „Vox Patrum” 8 (1988) t. 15, s. 759–765.

TeSelle E., Spirito Santo, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. A. Fitzgerald, edizione italiana a cura di L. Alici, A. Pieretti, Roma 2007, s. 1321–1325.

Williams R., Trinitate, De, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. A. Fitzgerald, edizione italiana a cura di L. Alici, A. Pieretti, Roma 2007, s. 1396–1405.

Żurek A., Duch Święty a powołanie do kapłaństwa w Kościele starożytnym, „Scripture Lumen” 8 (2016), s. 258–267.

Żurek A., Duch Święty jako Dar i Miłość według świętego Augustyna, „Tarnowskie Studia Teologiczne 17 (1998), s. 37–46.

Żurek A., Ojcowie Kościoła – twórcy i świadkowie Tradycji, Tarnów 2013.

Żurek A., Pierwsze wieki Kościoła, Tarnów 2007.
Copyright (c) 2019 Sylwester Jaśkiewicz