Nawrócenie jako kwestia i wyzwanie ekumeniczne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.40203

Słowa kluczowe:

Duch Święty, nawrócenie, wiara, jedność eklezjalna, ekumenizm

Abstrakt

Jan Paweł II czyni nawrócenie wiodącym tematem encykliki Ut unum sint. Samo pojęcie nawrócenia jest niejednoznacznie rozumiane przez przedstawicieli różnych wyznań. Również potrzeba jedności widzialnej Kościoła nie jest tak samo odczuwana w poszczególnych wspólnotach chrześcijańskich. Działania ekumeniczne, modlitwa, współpraca to zaledwie droga do pojednania, które nie jest możliwe do osiągnięcia ludzkimi siłami. Starania te są jednak potrzebne i niezbędne. Nawrócenie to akceptacja inicjatywy Boga. To nawrócenie do wiary, dokonane w prawdzie, prowadzące do rezygnacji z egoizmu i uprzedzeń. W dzisiejszych czasach jednak również na tym polu napotkamy nieporozumienia albo przynajmniej różnice znaczeniowe. Niekiedy silnie akcentowane jest nawrócenie „ekologiczne” czy naprawienie historycznych zaszłości (rasizm, kolonializm). Wspólne wszystkim chrześcijanom jest uznanie trynitarnej komunii za źródło jedności Kościoła. Niemniej jednak w ujęciu niektórych autorów wystarczająca jest już obecna duchowa „jedność w różnorodności” bez potrzeby przywracania jej widzialnego charakteru. Chrześcijańskie nawrócenie prowadzi do całkowitego daru z siebie. Dowodem tego daru jest jednoznaczne świadectwo dawane Chrystusowi. Święty Jan Paweł II naucza, że w przypadku męczenników różnych wyznań mamy do czynienia z rzeczywistą jednością chrześcijan; nie mogą być podzieleni ci, którzy w pełni zjednoczyli się z Chrystusem.

Bibliografia

Benedykt XVI, Homilia w czasie nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Rzym, Bazylika św. Pawła za Murami, 25.01.2012, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben--xvi_aud_20120125.html (22.10.2021).

Benedetto XVI, Udienza generale, 17.01.2007, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070117.html (22.10.2021).

Benedetto XVI, Udienza generale, 23.01.2008, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080123.html (22.10.2021).

Benedetto XVI, Udienza generale, 18.01.2012, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120118.html (22.10.2021).

Ciobotea D., The Significance of the Trinitarian Theology for the Life and the Mission of the Church, „International Journal of Orthodox Theology” 1 (2010) nr 1, s. 28–32.

Franciszek, Encyklika Fratelli tutti, 3.10.2020.

Dulles A., Dogma as an ecumenical problem, „Theological Studies” 29 (1968) nr 3, s. 397–416.

Dulles A., Ius divinum as an ecumenical problem, „Theological Studies” 38 (1977) nr 4, s. 681–708.

Dulles A., The dimensions of the Church. A postconciliar reflection, Westminster 1967.

Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem, 8.05.1986.

Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 25.05.1995.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w Hali Ludowej, Wrocław 31.05.1997, w: V pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, opr. J. Górny, Olsztyn 1997.

Kantyka P., Dialog ekumeniczny, „Studia Nauk Teologicznych” 5 (2010), s. 187–197.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Pawłowski S., Teologia jedności Kościoła. Zarys problematyki, „Studia Nauk Teologicznych” 10 (2015), s. 185–197.

Pellegrinaggio giubilare di Sua Santità Giovanni Paolo II in Terra Santa (20–26.03.2000). Omelia di Giovanni Paolo II, Stadio di Amman — Giordania, 21.03.2000, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000321_amman.html (22.10.2021).

Santorski A., Dar łaski, Warszawa 2011.

Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, 21.11.1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 21.11.1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 7.12.1965.

Stolz J., Die evangelikale Bekehrung aus systemtheoretischer Sicht, „Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie” 6 (2000) nr 1, s. 55–84.

Strzelecka H., Służebnice Jezusa w Eucharystii na terenach Związku Radzieckiego w latach 1945–1991, Warszawa 1994.

Teodorescu M., Christian Attitude in the Face of Human Divergences. A New Testament Testimony, „International Journal of Orthodox Theology” 10 (2019) nr 4, s. 198–221; https://www.orthodox-theology.com/media/PDF/4.2019/MihaiTeodorescu.pdf (22.10.2021).

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (w skrócie), red. F. Bednarski, Warszawa 2000.

Tveit O. F., Szansa ekumeniczna roku 2017, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 34 (2018) nr 1, s. 198–221.

Warzeszak J., Z Benedyktem XVI w drodze ku pełnej jedności chrześcijan, „Warszawskie Studia Teologiczne” 30 (2017) nr 3–4, s. 54–86.

World Council of Churches. Commission on World Mission and Evangelism, Study paper — „Converting Discipleship: Dissidence and Metanoia”, https://www.oikoumene.org/resources/documents/study-paper-converting-discipleship-dissidence-and-metanoia (29.04.2021).

Xionis N., Conditions for a Critique of the Joint Declaration on the Doctrine of Justification between Lutherans and Roman Catholics from the view of the Orthodox theology, „International Journal of Orthodox Theology” 9 (2018) nr 1, s. 111–127.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Numer

Dział

Artykuły