Henryk IV Probus. Podstawowe problemy badawcze. Próba podsumowania, cz. 2

Jolanta Szczepańska

Abstrakt


The figure of Henry IV Probus, despite the rich literature on the subject, still arouses interest and controversy. The subject of discussion is both the reconstruction of the facts related to this reign and the prince’s assessment. The article presents an overview of research positions on these issues. The work is also a short variant of the biography of Henryk Probus, in which the material presented in chronological terms concerns life and activities, as well as foreign and internal policy. The general image of the principality of Wrocław during the reign of Henry IV Probus was also presented, with particular emphasis on Wrocław as the capital of the principality.

Słowa kluczowe


Henryk IV Probus; Henryk IV Prawy; historia Śląska w średniowieczu; rozbicie dzielnicowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annales Cisterciensium in Heinrichow, Monumenta Germaniae Historica, t. 19, Hannoverae 1866.

Annales Grissowienses Maiores, Monumenta Germaniae Historica, t. 19, Hannoverae 1866.

Ellenhari chronicon, G.H. Pertz (ed.), Monumenta Germaniae Historica, t. 17, Hannoverae 1861.

Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, lib. VII, Varsoviae 1975.

Kronika xiążąt polskich (Chronica principum Poloniae), Z. Węclewski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878.

Kronika Zbraslavská, J. Emler, U. Praze (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum, t. 4, Praha 1884.

Nagrobki xiążąt szląskich, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878.

Regesten zur schlesischen Geschichte, C. Grünhagen (Hrsg.), Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 7, T. 2, Breslau 1875.

Rocznik cystersów henrykowskich 970–1410, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878.

Rocznik grysowski większy, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878.

Rocznik krakowski, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872.

Rocznik kujawski, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878.

Rocznik Sędziwoja, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872.

Rocznik Traski, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872.

Rocznik wrocławski większy, A. Bielowski (wyd.), Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878.

Schlesisches Urkundenbuch, W. Irgang (Hrsg.), Bd. 3–5, Köln–Weimar–Wien 1993.

Wutke K., Über schlesische Formelbücher des Mittelalters, Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, Bd. 26, Breslau 1919.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej, sygn. 60. Protokoll über die Öffnung der

Grabtumba Herzog Heinrich IV. in der Kreuzkirche in Breslau.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zbiór dokumentów luźnych, sygn. 2, Pismo w sprawie sarkofagów Książąt Henryka I oraz Henryka IV odnalezionych przez delegata Ministerstwa Kultury i Sztuki prof. Kieszkowskiego.

Herder-Institut, https://www.herder-institut.de/bildkatalog, numer katalogu 130748, 130749.

Balzer O., Królestwo Polskie 1295–1370, t. 1, Lwów 1919.

Bar P., Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289–1290 [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 27–29 września 2005 roku, J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska (red.), Poznań 2007, s. 201–210.

Baszkiewicz J., Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954.

Bieniak J., Sędziwój z Jarocina [w:] Polski słownik biograficzny, H. Markiewicz (red.), Kraków 1995, t. 36, s. 400–403.

Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1879.

Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982.

Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003.

Drabina J., Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000.

Gidaszewski T., Zagadka palatyna wrocławskiego Piotra z Krakowa (1283), „Roczniki Historyczne” 2007, t. 73, s. 119–128.

Grodecki R., Dzieje polityczne Śląska do r. 1290 [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 1, S. Kutrzeba (red.), Kraków 1933 (reprint: Kraków 2013).

Grünhagen C., Geschichte Schlesiens, t. 1, Gotha 1884.

Hlebionek M., Bolesław Pobożny. Wielkopolska na drodze do zjednoczonego królestwa (1224/1227 – 6, 13 lub 14 IV 1279), Kraków 2017.

Irgang W., Heinrich IV. und die Kirche [w:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, K. Wachowski (red.), Wrocław 2005, s. 31–37.

Jasiński K., Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284–1314, „Roczniki Historyczne” 1963, t. 29, s. 261–270.

Jasiński K., Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, „Zapiski Historyczne” 1955, t. 21, z. 1–2, s. 198–241.

Jureczko A., Henryk III Biały książę wrocławski (1247–1266), Kraków 2013.

Jurek T., Henryk Probus i Henryk głogowski. Stosunki wzajemne w latach 1273–1290, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1987, nr 4, s. 555–570.

Jurek T., Plany koronacyjne Henryka Probusa [w:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, K. Wachowski (red.), Wrocław 2005, s. 13–29.

Jurek T., Testament Henryka Probusa: autentyk czy falsyfikat?, „Studia Źródłoznawcze” 1994, t. 35, s. 79–99.

Kaczmarek R., Kolegiata św. Krzyża we Wrocławiu jako fundacja Henryka IV Probusa. Impuls i następstwa – świadectwa ikonograficzne, „Wratislavia Antiqua” 2005, t. 8, s. 85–100.

Karasiewicz W., Działalność polityczna Andrzeja Zaremby w okresie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII/XIV wieku, Poznań 1961.

Karasiewicz W., Jakub II Świnka arcybiskup gnieźnieński (1283–1314), Poznań 1948.

Kłębowski J., Pomniki Piastów śląskich w dobie średniowiecza, Wrocław 1971.

Knoblich A., Ein Herzogliches Denkmal, „Schlesisches Kirchenblatt” 1866, Jg. 32, nr 45.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, Poznań 1877, t. 1, nr 546.

Lasota C., Rozpędowski J., Wczesnogotycki dwór książęcy w Jelczu koło Oławy, „Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej” 1881, nr 15, s. 65–71.

Luchs H., Schlesische Fustenbilder des Mittelalter, Breslau 1872.

Maleczyńska E., Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu o Śląsk [w:] Szkice z dziejów Śląska, t. 1, E. Maleczyńska (red.), Warszawa 1955, s. 94–129.

Maleczyński K., Polska, Austria, Czechy i Brandenburgia w latach 1278–1290, Warszawa 1962.

Małachowicz E., Książęce rezydencje, fundacje i mauzolea w lewobrzeżnym Wrocławiu, Wrocław 1994.

Małachowicz E., Ostrów Tumski i wyspy we Wrocławiu, Warszawa 1988.

Mitkowski J., Henryk IV Probus [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 405–408.

Nowacki B., Przemysł II (1257–1296), Kraków 2017.

Pakulski J., Rola polityczna Beniamina Zaremby w drugiej połowie XIII w., „Zeszyty Naukowe M. Kopernika w Toruniu. Historia” 1969, t. 5, s. 21–32.

Pakulski J., Ród Zarembów w Wielkopolsce w XIII i początkach XIV w., „Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” 1975, t. 11, s. 103–107.

Pauk M.R., Der eine hiez her Lechschit, her Wüeschof der ander hiez. Kim byli stronnicy Henryka IV Probusa w Małopolsce?, „Roczniki Historyczne” 2003, t. 69, s. 91–108.

Semkowicz A., Krytyczny rozbiór Dziejów polskich Jana Długosza (do roku 1384), Kraków 1887.

Semkowicz A., Walka o monarchię 1288–1294, „Kwartalnik Historyczny” 1891, t. 5, s. 727–788.

Silnicki T., Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953.

Sobaniec S., Zabiegi Henryka IV wrocławskiego o Kraków i jego usiłowania odnowienia Królestwa [w:] Księga ku czci Oskara Haleckiego wydana w XXV-lecie jego pracy naukowej, Warszawa 1935, s. 229–248.

Sperka J., Konstancja [w:] Książęta i księżne Górnego Śląska, A. Barciak (red.), Katowice 1995, s. 78–79.

Sroka S.A., Konstancja [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, K. Ożóg, S. Szczur (red.), Kraków 1999, s. 728–729.

Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2004.

Tęgowski J., Konstancja. Poczet żon królewskich, „Magazyn Razem” 1987, nr 1, s. 31–32.

Włodarski B., Polska i Czechy w drugiej połowie XIII w. i początkach XIV wieku, Lwów 1931.

Wojciechowski Z., Udział Śląska w dawnym zjednoczeniu ziem polskich, Katowice 1935, wyd. 1, przedruk w: idem, Hołd pruski i inne studia historyczne, Poznań 1946.

Zielonka Z., Henryk Prawy, Katowice 1982.
Copyright (c) 2021 Jolanta Szczepańska