Duchowieństwo dekanatu Wołkowysk w 1820 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19265/tes.08105

Słowa kluczowe:

dekanat Wołkowysk, diecezja wileńska, duchowieństwo, wizytacja generalna, prozopografia

Abstrakt

The purpose of this article is to collectively analyze the data on the group that was formed at the beginning of the 19th century by the clergy of the Vawkavysk deanery. The term “clergy of the deanery of Volkovysk” applies to all priests, diocesan and religious, working at parish and monastic churches located in the deanery. Essential information for the research was provided by the protocols of the general visitation for 1820. The visitation was carried out in October 1820 and January 1821. The authorities of the diocese delegated Fr. Franciszek Godlewski, canon of the Brest chapter. The dean of the deanery and the parish priest in Wołkowysk, the canon of the Brest collegiate church and the master of canon law, Fr. Tomasz Sturgulewski.

Bibliografia

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (LVIA), sygn. f. 604, op. 10, sp. 129, Metryki parafii Ejsmonty Wielkie (1802–1819).

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (LVIA), sygn. f. 694, ap. 1, b. 3675, Księga wizytacji kościołów i klasztorów z dekanatów Prużana, Kobryń i Wołkowysk (1820).

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (LVIA), sygn. f. 694, ap. 1, b. 3985, Akta z wizytacji dekanatu wołkowyskiego (1780).

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (LVIA), sygn. f. 694, op. 1, sp. 4015, Akta wizytacji kościołów i plebani na terenie guberni grodzieńskiej i kurlandzkiej oraz seminarium duchownego w Wilnie, Brześciu i Iłłukszcie (1818).

Archiwum Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Narewce; Kaliński T., Historia kościoła w Narewce, Narewka 1932 (mps).

Directorium horarum canonicarum et missarum pro Dioecesi Vilnensi inn annum Domini bissextilem 1852, Wilnae 1851.

Elenchus patrum et fratrum Provinciae Lithuanae s. Angeli Custodis Ordnins Praedicatorum. consriptus post ordinationem factam ex Anno 1828 in Annum 1829, Vilnae 1828.

Mappa generalna guberni grodzieńskiey i obwodu białostockiego, Petersburg 1820.

Relationes status dioecesium in Magno Ducto Lituaniae, t. 1: Dioeceses Vilnensis et Samogitiae, P. Rabikauskas (red.), Romae 1971.

Synodus Dioecesana Vilnensis ab Illustrissiomo, Excellentissimo ac Reverendissimo Domino D. Michalel Domino Michaele Joanmne Zienkowicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Vilensi in Ecclesia Cathedrali Sua Anno Dni MDCCXLIV. Diebus 10. 11. 12. M. Febr. Celebrata, Vilnae [1744].

Sobranie Vysochaishikh Manifestov, Gramot, Ukazov, Reskriptov, prikazov voiskam i raznykh izveshchenii, posledovavshikh v techenie 1812, 1813, 1814, 1815 i 1816 godov, Sanktpeterburg, s. 167–168.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 2: Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

Jakubowski W., Ordery i medale Rosji, Toruń 1993. Kaliński T., Historia kościoła w Narewce, Narewka 1932.

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, t. 2, M. Kałamajska-Saad (red.), Kraków 2006.

Krahel T., Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 1987–1988, t. 5–6, s. 7–72.

Krahel T., Początki organizacji kościelnej na Litwie, „Studia Theologica Varsaviensia” 1988, t. 26, nr 2, s. 67–80.

Kumor B., Sieć seminariów duchownych ob. łac. w okresie niewoli narodowej (1772/95–1918), „Analecta Cracoviensia” 1972, t. 4, s. 359–378.

Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, Wilno 1912.

Kurczewski J., Brześć Litewski [w:] Podręczna encyklopedia kościelna B–C, t. 5–6, Z. Chełmecki (red.), Warszawa 1905, s. 184–187.

Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.

Łatak K., Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002.

Ochmański J., Biskupstwo wileńskie w średniowieczu, Poznań 1972.

O klasztorach zgromadzeń istniejących obecnie w dyecezyi Wileńskiej, „Teka Wileńska Wydawana przez Jana ze Śliwna” 1858, t. 3, s. 223–273.

Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651–2001), t. 1: Dzieje, S. Rospond (red.), Kraków 2001.

Piechnik L., Seminaria duchowne w (archi)diecezji wileńskiej do 1939 r., „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 1987–1988, t. 5–6, s. 201–231.

Rittner E., Prawo kościelne katolickie, t. 1, Kraków 1889. Semkowicz W., Mapa historyczna diecezji wileńskiej, Lwów 1936.

Skarbek J., Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Litwie w XIX i początkach XX stulecia, „Sympozjum” 1999, t. 1 (4), s. 9–30.

Synowiec M.D., Franciszkanie Polscy 1772–1970 [w:] Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772–1970, cz. 2: Franciszkanie i Kapucyni, J.R. Bar (red.), Warszawa 1978, s. 5–175.

Szafrański W., Święcenia w prawie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne: Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1960, t. 3, nr 1–2, s. 215–261.

Szczepaniak J., Duchowieństwo diecezji kamienieckiej w przededniu powstania listopadowego, „Textus et Studia” 2016, nr 3 (7), s. 115–142.

T.E., Wiadomość historyczna o zgromadzeniach i fundacjach męskich i żeńskich rzymsko-katolickich klasztorów w Dyecezyi Wileńskiej, „Teka Wileńska Wydawana przez Jana ze Śliwna” 1857, t. 2, s. 231–276.

Wołyniak [J.M. Giżycki], Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej, cz. 1, Kraków 1917.

Wołyniak [J.M. Giżycki], XX. Missyonarze w Iłłukszcie, Gniezno 1909.

Wołyniak [Giżycki J.M.], Z przeszłości powiatu wołkowyskiego, Kraków 1905.

Zubka J., Tytuł kanoniczny do święceń dla duchowieństwa diecezjalnego w szczególności tytuł służby diecezji, Lublin 1935.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły