Le visite canoniche della diocesi di Nitra

Martin Bošanský

Abstrakt


The canonical visitation became one of the most important instruments of the Tridentine renewal. This study presents the canonical visitations made in the Diocese of Nitra – examining their final reports that represent historical resources of great value. It offers a summary of all the visitations – both partial and comprehensive ones – since 1674, when the first visitation recorded in written form was made, up to the present day – describing their circumstances, ways of realization, as well as their findings. It analyzes the pattern and the structure of every final report. It also examines the feasibility of their investigation and other studies accomplished in the past. Finally, it offers the evaluation of the canonical visitations from the point of view of their contribution to the renewal of the diocese.


Słowa kluczowe


wizytacja kanoniczna; odnowa trydencka; diecezja nitrzańska

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilii Tridentini, Milano 1564.

Codex iuris canonici 1983.

Petérfy C., Sacra Concilia Ecclesiae romano-catholicae in Regno Hungariae celebrata Ab Anno Christi MXVI. usque ad Annum MDCCXV, Posonii 1742.

Relazioni delle visite canoniche, Archivio diocesano di Nitra.

Schematismus venerabilis cleri dioecesis Nittriensis pro anno a Christo nato MDCCCXXX, Pestini 1830.

Studi Beňuška J., Múčka P., Kanonické vizitácie Cirkvi z rokov 1729, 1767, 1798 a 1828 vo farnosti Veľké Bielice, Veľké Bielice 2002.

Bošanský M., Redazione della Guida dell’Archivio diocesano di Nitra nella Repubblica Slovacca, Roma 2013.

Bucko V., Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564, Bratislava 1939.

Ďurčo M., Kánonická vizitácia z roku 1829 ako prameň k cirkevným dejinám farnosti Opatová nad Váhom, Trstená 2012.

Ďurčo M., Nemeš J., Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra, Kraków 2007.

Judák V., Kánonické vizitácie v Nitrianskej diecéze [in:] Kánonické vizitácie po Tridentskom koncile, C. Hišem, P. Fedorčák (a cura di), Prešov 2007.

Judák V., Nitrianske biskupstvo od čias Metodových, Bratislava 2006.

Marek M., Stredoveká latinčina. Lexicon Mediae Latinitatis Slovaciae, Trnava 2013.

Mlynarčíková V., Súpis kanonických vizitácií fár z rokov 1674–1863 vo filmotéke Slovenského národného archívu, Bratislava 1999.

Stránsky A., Csereney Š., Dejiny biskupstva nitrianskeho, Trnava 1933.

Vurum J., Episcopatus Nitriensis eiusque presulum memoria, Posonii 1835.
Copyright (c) 2017 Martin Bošanský