Małżeństwa wolne od zapowiedzi w prawie kanonicznym (z uwzględnieniem polskiego prawa partykularnego)

Bolesław A. Dùllek

Abstrakt


Istnieje kilka kategorii małżeństw, które są wyjęte spod prawa o zapowiedziach. Są to: małżeństwa tajne (na mocy prawa kodeksowego); małżeństwa zawierane za dyspensą od przeszkody różności religii (na mocy prawa partykularnego [na przykładzie Polski]); małżeństwa mieszane zawierane za dyspensą od formy kanonicznej (na mocy tejże dyspensy [na przykładzie Polski]); małżeństwa zawierane w niebezpieczeństwie śmierci (na mocy prawa kodeksowego); małżeństwa zawierane w nagłych wypadkach (na mocy epikii); oraz małżeństwa rodzin panujących (na mocy niepamiętnego zwyczaju). Do nich należy dodać małżeństwa, które uzyskały dyspensę od zapowiedzi.

Słowa kluczowe


kanoniczne prawo małżeńskie; zapowiedzi małżeńskie; partykularne prawo kanoniczne w Polsce; dochodzenie przedślubne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Benedykt XIV, Satis Vobis Compertum, w: Codicis Iuris Canonici Fontes, a cura di P. Gasparri, v. I, Romae 1947, s. 701–705.

Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP.II promulgatus, „Acta Apostolice Sedis” 75 (1983) 2, s. 1–301.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, „Acta Apostolice Sedis” 9 (1917) 2, s. 11–456.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1 (1998), s. 85–137.

Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio, a cura di J. D. Mansi, t. 22, Venetiis 1778.

Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio, a cura di J. D. Mansi, t. 33, Parisiis 1902.

Opracowania

Cappello F. M., Tractatus canonico-maralis de sacramentis, t. 5, Taurini–Romae 1950.

Dùllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce do końca XIX wieku, „Teologia Młodych” 2 (2013), s. 62–68.

Dùllek B., Zapowiedzi małżeństw osób o różnej przynależności kościelnej, „Prawo Kanoniczne” 58 (2015) nr 1, s. 47–56.

Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011.

Olszewski F., Głoszenie zapowiedzi małżeńskich w prawie kanonicznem, Lublin 1936.

Pawluk T., Prawo koniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Olsztyn 1984.

Pelczar J., Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem, Kraków 1890.

Roberts J. B., The banns of marriage an historical synopsis and commentary, Washington D.C. 1931.

Sitarz M., Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004.

Sobański R., Zwyczaj, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 1, Poznań 2003, s. 78–87.

Tanquerey A., Synopsis theologiae moralis et pastoralis, t. 1, Rome–Tornaci–Parisiis 1922.

Wernz F. X., Vidal P., Jus Canonicum, t. 5, Romae 1946.
Copyright (c) 2019 Bolesław A. Dùllek