Problemy integracyjne ludności napływowej na polskim Górnym Śląsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Joanna Karabin

Abstrakt


Celem publikacji  jest przedstawienie trudności związanych z asymilacją ludności przybywającej z innych regionów kraju, na polski Górny Śląsk w okresie międzywojennym.  Problemy migrantów zaznaczały się niemal na każdej płaszczyźnie życia publicznego, w szczególności ideologicznej, społecznej i państwowej.  Miało to związek z dwoma modelami integracji, występującymi na polskim Górnym Śląsku. Pierwszy, reprezentowany przez element napływowy, kierujący się przede wszystkim racjami ogólnokrajowymi,  kolidował ze schematem uznającym za podmiot wszystkich działań na Górnym Śląsku wyłącznie społeczność autochtoniczną. Owa odmienność znacznie utrudniała  wypracowanie spójnej tożsamości, a co za tym idzie generowała szereg innych antagonizmów, skutkujących atmosferą niechęci lub nawet wrogości; przykładem był długofalowy konflikt pomiędzy nauczycielstwem napływowym a Kościołem katolickim. Jednakże wszelkie niepowodzenia integracji na płaszczyźnie państwowej, rekompensowane były przez sukcesy w dziele integracji społecznej i związanym z nią aspektem demograficznym.

Słowa kluczowe


Górny Śląsk; inteligencja; migracja; integracja; Kościół katolicki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


L. Aleksa, Inteligencja na Śląsku, Katowice 1975.

A. Glimos-Nadgórska, Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922—1939), Katowice 2000.

E. Hanke, Trudy i oczekiwania, Warszawa 1965.

F. Jaśkowiak, Województwo poznańskie. Szkic monograficzny, Poznań 1980.

M. Łysko, Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej, Miscellanea Historico-Iuridica, tom XIV (2015), z. 1.

J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.

E. Kopeć, My i oni na polskim Śląsku (1918-1939), Katowice 1993.

L. Krzyżanowski, Ruchy migracyjne na Górnym Śląsku w XIX i w pierwszej połowie XX wieku a wielokulturowość tego obszaru w okresie międzywojennym, w: L. Kacprzak, J. Knopek (red.), Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność.. Piła 2008.

J. Pachoński, Pomoc Krakowa dla Górnego Śląska podczas powstań i plebiscytu (1919-1921), Nauka dla wszystkich (PAN), nr 346 (1981).

K. Popiołek, Historia Śląska. Od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972.

P. Rybicki, O badaniu socjograficznym Śląska, Katowice 1938.

E. Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny, Katowice 1934.

J. Syska, Z walki o Śląsk i szkołę powszechną, Katowice 1975.

A. Tokarska, Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej, Katowice 2003.

M. Trąba, Ksiądz dr Teodor Kubina : działalność społeczna i narodowa w latach 1905-1925, Świętochłowice 2002.

M. Urbańska, Nauczycielki województwa śląskiego w czasie ustawy celibatowej (1926-1938), Saeculum Christianum, nr 18/2 (2011).

M. Wanatowicz, Inteligencja na Śląsku w okresie międzywojennym, Katowice 1986.

M. Wanatowicz, Ludność napływowa na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 1982.

M. Wanatowicz, Województwo śląskie (1922-1939), W: J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek (red.), Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, Gliwice 2011.
Copyright (c) 2019 Joanna Karabin