Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II  podczas I pielgrzymki do Polski

Magdalena Jankosz

Abstrakt


Celem artykułu jest pokazanie, w jakich sytuacjach komunikacyjnych znajdował się Jan Paweł II podczas I pielgrzymki do ojczyzny i czym się one charakteryzowały. Problem badawczy zawiera się w pytaniu, czy i jak sytuacja komunikacyjna wpływa na zachowania werbalne i niewerbalne mówcy. Materiałem źródłowym są nagrania wideo z I pielgrzymki do Polski oraz zapisy homilii, rozważań i przemówień. W pierwszym punkcie omówione zostało pojęcie sytuacji komunikacyjnej z uwzględnieniem jej niejednoznaczności, w drugim – czynniki ją kształtujące, a w trzecim jej typy.


Słowa kluczowe


sytuacja komunikacyjna; czynniki komunikacyjne; Jan Paweł II; homilia; przemówienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2012.

Sławiński H., Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich komunikacyjny wymiar, „Polonia Sacra” 25 (2009) 69, s. 145–158.

Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, red. G. Sawicka, Bydgoszcz 2010.

Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. „Być nadawcą – być odbiorcą”, red. G. Sawicka, W. Czechowski, Toruń 2014.

Twardy J., Gesty rąk w kaznodziejskim głoszeniu słowa Bożego, w: „Musimy siać”. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938–2015), Kraków 2016, s. 401–419.

Wojtak M., Wybrane przemówienia papieskie w analizie genologicznej, w: Karol Wojtyła. Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia, red. K. Ożoga, B. Taras, Rzeszów 2010, s. 97–106.
Copyright (c) 2018 Magdalena Jankosz