„Polonia Sacra” – w stulecie pierwszego numeru

Barbara Bonar

Abstrakt


W artykule niniejszym nakreślono szkic historyczny czasopisma „Polonia Sacra”. Uczyniono to w stulecie ukazania się pierwszego numeru. Czasopismo to powstało jako organ naukowy Towarzystwa im. Papieża Benedykta XV-go w roku 1918. Po upadku Towarzystwa w 1925 roku periodyk został przejęty w całości przez ks. Jana Nepomucena Fijałka i ukazywał się pod nazwą „Nova Polonia Sacra”. Wybuch II wojny światowej przerwał wydawanie czasopisma. Wznowione w 1948 roku jako organ Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymało nowy tytuł „Polonia Sacra: kwartalnik teologiczny”. Po likwidacji przez władze komunistyczne wydziałów teologicznych na polskich uniwersytetach i przeniesieniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie periodyk stał się organem naukowym tamtejszego Wydziału Prawa i ukazywał się w latach 1954–1958 pod zmienionym tytułem „Polonia Sacra: kwartalnik kanoniczno-historyczny”. Reaktywacja czasopisma pod pierwotną nazwą „Polonia Sacra” nastąpiła w 1997 roku na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od 2009 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).


Słowa kluczowe


Polonia Sacra; Nova Polonia Sacra; Jan Nepomucen Fijałek; Wydział Teologiczny UPJPII

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antas E., Mandziuk J., Bar Joachim Roman, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994–2003, vol. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 54–65.

Barcik M., Okupacja – wyzwolenie – likwidacja (1939–1954), w: Wydział Teologiczny w Krakowie 1397–1997. Księga jubileuszowa, red. S. Piech, Kraków 1997, s. 193–214.

Bogacki H., Działalność wydawnicza ATK, w: XX lat Akademii Teologii Katolickiej. Księga pamiątkowa 1954–1974, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1976, s. 419–422.

Dębiński A., Petrani Aleksy, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, red. E. Gigilewicz, Lublin 2011, kol. 393.

Dziuba A. F., Laudacja wygłoszona z okazji przyznania ks. prof. dr. hab. h.c. Adamowi Kubisiowi Nagrody Naukowej im. Włodzimierza Pietrzaka, „Polonia Sacra” nr 6 (2000), s. 12–27.

Gigilewicz Edward, Vetulani Adam, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, kol. 61–62.

Gręźlikowski J., Mandziuk J., Szafrański Władysław, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994–2003, vol. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 643–645.

Grzebień L., Bober Piotr, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, vol. 6, red. L. Grzebień, s. 607–608.

Grzebień L., Padacz Władysław Józef, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, vol. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 607–608.

Grzebień L., Wicher Władysław, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 7: R–Z, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 392–395.

Hajduk Z., Kłósak Kazimierz, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, red. A. Bednarek, Lublin 2002, kol. 195.

Historia, http://www.upjp2.edu.pl/uczelnia/uczelnia/o-nas/historia (07.09.2017).

Janiak M., „Polonia Sacra” – przeszłość i treść czasopisma, „Polonia Sacra” R. I (XIX) nr 1/45 (1997), s. 61–78.

Kaczmarczyk Kazimierz, w: Biogramy uczonych polskich, cz. I: Nauki społeczne, zeszyt 2: K–P, red. C. M. Burdziński, Wrocław 1984, s. 14–17.

Klawek Aleksander, w: Biogramy uczonych polskich, cz. I: Nauki społeczne, zeszyt 2: K–P, red. C. M. Burdziński, Wrocław 1984, s. 63–65.

Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939, Kraków 2013.

Kubiś A., Słowo wstępne, „Polonia Sacra” R. I (XIX) nr 1/45 (1997), s. 3–4.

Lista pamięci – ks. prof. dr hab. Tadeusz Gromnicki, http://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/in-memoriam/lista-pamieci (5.09.2017).

Mandziuk J., Myrcha Marian Alfons, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994–2003, vol. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 435–437.

Mitkowski J., Glemma Tadeusz, w: Polski słownik biograficzny, t. 8, red. K. Lepszy, Wrocław 1959–1960, s. 44–45.

Nasz program, „Polonia Sacra” nr 1 (1918), s. V–VII.

Nova Polonia Sacra, „Nova Polonia Sacra” 1 (1926), s. III–V.

Od Redakcji, „Polonia Sacra: kwartalnik teologiczny” 1 (1948), z. 1, s. 5.

Polak R., Rubczyński Witold, http://www.ptta.pl/pef/pdf/r/rubczynskiw.pdf (5.09.2017).

Rolle K., Jan Marek Giżycki, w: Polski słownik biograficzny, t. 8, red. K. Lepszy, Wrocław 1959–1960, s. 22–23.

Rospond S., Usowicz Aleksander, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994–2003, vol. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 704–706.

Sawicki J., Wspomnienia pośmiertne: Władysław Abraham (1860–1941), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” t. 31–38 (1938–1945), s. 163–166.

Sitnik K., Wyczawski Hieronim Eugeniusz, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, kol. 1047–1048.

Sławiński Henryk, notka biograficzna w przypisie „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 2 (39), s. 155.

Wilemska E., Panek Bronisław, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 1209–1210.

Wilemska E., Subera Ignacy, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 1135–1136.

Wrona G., Polskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939, Kraków 2005.

Zgon wybitnego teologia i historyka Polskiego, „Gazeta Lwowska” 22 października 1922, nr 243, s. 1.

Zieliński Z., Żywczyński Mieczysław, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. Towarzystwo Naukowe KUL, kol. 1661–1662.

Zyzak Wojciech, notka biograficzna w przypisie „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 1 (38), s. 133.
Copyright (c) 2019 Barbara Bonar