Włączanie wiernych w sytuacjach nieregularnych w życie wspólnoty Kościoła

Leszek Rojowski

Abstrakt


Adhortacja Amoris laetitia daje zdecydowany impuls do działań na rzecz pełniejszego włączenia w życie Kościoła wiernych, którzy znajdują się w sytuacjach nieregularnych. Ma się to dokonać dzięki procesowi towarzyszenia i rozeznania, który po uwzględnieniu złożoności i różnorodności sytuacji, okoliczności łagodzących, i innych czynników wskaże konkretne możliwości ich szerszej integracji. Powinna się ona wyrażać w podejmowaniu różnych posług i form aktywności w dziedzinie liturgicznej, duszpasterskiej, edukacyjnej, instytucjonalnej i dobroczynnej. Przykładem wdrażania nauczania Franciszka w tej materii jest dokument Pastoral guidelines for implementing Amoris laetitia wypracowany przez archidiecezję w Filadelfii. Łączy on w swoich rozwiązaniach wskazania zawarte w Amoris laetitia z wcześniejszym nauczaniem Kościoła, zwłaszcza tym wyrażonym w Familiaris consortio. Normy tego dokumentu z jednej strony promują włączanie wiernych w sytuacjach nieregularnych w życie Kościoła, a z drugiej określają zadania, które nie mogą przez nich być podjęte. Jest to uzasadnione koniecznością kierowania się nie tylko miłością i miłosierdziem, ale też prawdą o nierozerwalności małżeństwa.


Słowa kluczowe


związki niesakramentalne; duszpasterstwo; włączenie; towarzyszenie; rozeznanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archdiocese of Philadelphia, Pastoral guidelines for implementing Amoris laetitia, 01.07.2016, http://archphila.org/wp-content/uploads/2016/06/AOP_AL-guidelines.pdf (01.12.2017).

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis.

Coccopalmerio F., Radość miłości. Przewodnik po ósmym rozdziale adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka, tłum. E. Augustyn, Kraków 2017.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia.

Franciscus P. P., Epistula Apostolica, Ad Excellentissimum Dominum Sergium Alfredum Fenoy, delegatum Regionis Pastoralis Bonaërensis, necnon adiunctum documentum (de praecipuis rationibus usui capitis VIII Adhortationis post-synodalis „Amoris laetitia”), „Acta Apostolicae Sedis” 10 (2016), s. 1071–1074, http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2016/acta-ottobre2016.pdf (19.01.2018).

Góralski W., Adhortacja apostolska Amoris laetitia papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn.300–308, Płock 2016.

Hajduk R., Apel Franciszka o „nawrócenie pastoralne” w Amoris laetitia, „Homo Dei” 1 (2018), s. 19–30.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o przyjmowaniu Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, 14.09.1994, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995, s. 410–414.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium.
Copyright (c) 2019 Leszek Rojowski