Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży

Marek Fiałkowski

Abstrakt


Duszpasterstwo młodzieży jest posługą zbawczą Kościoła wobec młodzieży szkolnej, pozaszkolnej, akademickiej i pracującej. Jak każde duszpasterstwo wymaga ono przystosowania do zmieniających się warunków społeczno­‑kulturowych. Poszukując odpowiedzi na pytanie o kształt duszpasterstwa młodzieży w obecnym czasie, warto zwrócić uwagę na sugestie papieża Franciszka, które znajdziemy w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium.
Wspomniany dokument podkreśla konieczności cierpliwego i miłosiernego słuchania młodego człowieka oraz ofiarowania mu swojego czasu. Ponadto stawia postulat wypracowania i posługiwania się zrozumiałym językiem w pracy z młodzieżą oraz budowania środowiska chrześcijańskiego. Istotny jest także wysiłek na rzecz pogłębionej duchowości oraz odważne poszukiwania nowych dróg w duszpasterskiej pracy z młodymi ludźmi.

Słowa kluczowe


papież Franciszek; młodzież; duszpasterstwo; duszpasterstwo młodzieży; współczesne wyzwania dla duszpasterstwa młodzieży

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski M., Duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 226–232.

Długosz A., Młodzieży duszpasterstwo, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 511–515.

Fiałkowski M., Church et sects, „Ateneum Kapłańskie” (2016) 642, s. 299–307.

Fiałkowski M. Kościół wobec okultyzmu, [w:] Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Kielce 2014, s. 315–323.

Fiałkowski M., Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży, „Warszawskie Studia Pastoralne” 9 (2014) nr 1, s. 213–228.

Fiałkowski M., Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce, „Teologia Praktyczna” 16 (2015), s. 31–41.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, przekł. J. Ganobis, Kraków 2016.

Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z episkopatem Brazylii, Rio de Janeiro, 27.07.2013. https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-episcopato-brasile.html (19.03.2016).

Guardini R., Wiarygodność wychowawcy, [w:] Pedagogia katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 373–381.

Kamiński R., Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007.

Kamiński R., Małe grupy a odnowa Kościoła, „Homo Dei” 54 (1995) nr 4, s. 37–48.

Piórkowski D., Wstęp, [w:] Idźcie, zróbcie raban. Jak młodzi w Polsce rozumieją wezwanie Franciszka?, Kraków 2013.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/wam_2013_raban_00.html (19.03.2016).

Przygoda W., Laikat i formy apostolstwa świeckich, [w:] Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1 Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000, s. 392–415.

Ratzinger J., Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce, „Communio” 19 (1999) nr 6, s. 78–102.

Śmigiel W., Eklezjalność zrzeszeń religijnych, Pelplin 2015.

Weron E., Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świeckich, Poznań 1999.
Copyright (c) 2017 Marek Fiałkowski