Odniesienie młodzieży XXI wieku do wartości na przykładzie młodzieży Kujaw wschodnich

Kazimierz Skoczylas

Abstrakt


Młodość jest czasem kształtowania odniesienia do wartości. Rodzi się ono w wyniku rozwijającej się w tym okresie podmiotowości. Młodzi zdobywają się na osobisty stosunek do wielu wartości, w tym również do wiary w Boga. Stosunek ten kształtuje się na skutek wpływu rodziny, oddziaływania wspólnoty religijnej uzewnętrzniającej się przez parafie oraz nauczanie religii. Z drugiej strony jej postawa kształtuje się na skutek wychowawczego wpływu wielu wspólnot i instytucji przekazujących alternatywne spojrzenie na świat i inne odniesienia do wartości. Badania przeprowadzone wśród młodzieży Kujaw wschodnich ujawniają akceptację wartości katolickich przez znaczną grupę młodzieży, a także pozwalają dostrzec pewną część młodzieży, która oddala się od uznanych wartości. Wspólnota katolicka pragnąca zachować swoją tożsamość powinna stale troszczyć się o jak najpełniejszy przekaz wartości katolickich. W proces ten powinni być włączeni wierzący rodzice, wspólnota religijna oraz nauczyciele religii. Również i to inspiruje do realizowania duszpasterstwa katechetycznego.


Słowa kluczowe


wartości; wiara; rodzina; młodzież; katecheza; nauczanie religii; duszpasterstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, Warszawa 2003.

Kalembka S., Kujawy Wschodnie w powstaniu styczniowym. Rys wybranych zagadnień, w: Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, red. S. Kalembka, Warszawa 1989, s. 7–79.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Kujawski H., Historia diecezji włocławskiej, w: „Rocznik Diecezji Włocławskiej 2011”, red. A. Niemira, Włocławek 2011, s. 41–82.

Mariański J., Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Toruń 2012.

Morawski M., Monografia Włocławka, wyd. 2., Włocławek 2003.

Osial W., Misja wychowawcza lekcji religii w szkole, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25 (2012) nr2, s. 269–280.

Piwowarski W., Stosunek uczniów i studentów do podstawowych wartości społeczeństwa polskiego, „Życie Katolickie” 9 (1990) nr 2, s. 63–68.

Ryczan K., Wartości katolików a typ środowiska miejskiego, Lublin 1992.

Skoczylas K., Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich, Włocławek 2016.
Copyright (c) 2018 Kazimierz Skoczylas