Abraham – ojciec wiary odważnej

Mateusz Mazurek

Abstrakt


Artykuł omawia i analizuje historię Abrahama i egzystencjalne implikacje, które z niej wypływają. W opinii autora historia ta ukazuje trzy szczególnie ważne aspekty: zbawienie jako wyzwolenie od lęku, głęboką wolność płynącą z takiego doświadczenia i posłuszeństwo Bogu jako przekroczenie tego, co rozumowo poznawalne. Wszystkie te (powiązane z sobą) aspekty życia chrześcijańskiego są niezwykle ważne. Dziś, kiedy kultura jest w przeważającej mierze antychrześcijańska, przekazuje i promuje anty­‑chrześcijańskie wzorce i wartości, jest szczególnie istotne, żeby wiara była wiarą odważną.

Słowa kluczowe


Abraham; wiara odważna; wolność; wyzwolenie z lęku; posłuszeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson E., Człowiek – istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2002.

Cholewiński A., Chrześcijaństwo ponownie odkrywane. Pogadanki biblijne i homilie wygłoszone w Radiu Watykańskim w latach 1967–1985, Warszawa 1989.

Danielou J., Bóg i my. W stronę Chrystusa, tłum. A. Urbanowicz, Kraków 1965.

De Diétrich S., Boży plan zbawienia. Przewodnik biblijny, tłum. W. Kowalska, Warszawa 1970.

Dines G., Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność, tłum. K. Dajksler, Poznań 2012.

Garrone G. M., Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w: R. Bouchex i in., Wiara Kościoła. Biskupi francuscy komentują wyznanie wiary, przedmowa R. Etchegray, tłum. U. Sudolska, Warszawa 1985, s. 83–106.

Guardini R., Bóg daleki, Bóg bliski, wybór tekstów I. Klimmer, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1991.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x151/instrukcja­‑o­‑niektorych­‑aspektach­‑teologii­‑wyzwolenia­‑libertatis­‑nuntius/?print=1#r5 (03.02.2016).

Lewis C. S., Smutek, tłum. J. Olędzka, Kraków 2009.

Lifschitz D., Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, przekł. J. Fenrychowa, Kraków 1997.

Mazur J., Od kerygmatu do ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom 2003.

Renard A., Wierzę, w: R. Bouchex i in., Wiara Kościoła. Biskupi francuscy komentują wyznanie wiary, przedmowa R. Etchegray, tłum. U. Sudolska, Warszawa 1985, s. 47–79.

Rops D., Dzieje Chrystusa, t. 1/2, tłum. Z. Starowieyska­‑Morstinowa, Warszawa 1968.

Sobór Chalcedoński, Definicja wiary, w: Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, t. 1, Nicea I. Konstantynopol I. Efez. Chalcedon. Konstantynopol II. Konstantyno­pol II. Nicea II, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 215–225.

Sobór Watykański II, Konstytucja Dei verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968, s. 350–363.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, wyd. poszerzone, Kraków 2012.

Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii św. Jana, 460, tłum. K. Kaczmarczyk, „Didaskalos. Pismo Teologiczne Wspólnot Drogi do Emaus” 2001 nr 4, s. 205–244.

von Balthasar H. U., Chrześcijanin i lęk, wyd. 2 poprawione, tłum. A. i A. Klubowie, Kraków 1999.

von Balthasar H. U., Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, tłum. I. Bokwa, Poznań 1998.
Copyright (c) 2017 Mateusz Mazurek