Posłuszeństwo oczekiwaną odpowiedzią Izraela na wierność Boga

Autor

  • Anna Maria Wajda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.1946

Słowa kluczowe:

posłuszeństwo, wierność, miłość, wiara, Bóg, Izrael

Abstrakt

Miłość Boga, która trwa na tysiąc pokoleń, jest wiernością (por. Wj 34, 6–7). Prawda ta stanowi klucz do zrozumienia całego działania Boga w ramach biblijnej historii zbawienia, zarówno w odniesieniu do społeczności (narodu wybranego), jak i jednostek (np. Abrahama). Bóg daje się poznać przez swoje dzieła, przez moc, potęgę, wierność swoim obietnicom (por. Pwt 7, 7–9). W zamian wzywa do posłuszeństwa, które należy rozumieć jako dobrowolne przyjęcie Jego planów i wejście z Nim w dialog miłości. Biblijne posłuszeństwo nie ma bowiem nic wspólnego z wymuszoną uległością i biernym poddawaniem się silniejszemu i dzierżącemu jakąś władzę. Jest ono powierzeniem się z miłością i w całości Bogu, z własnej wolnej decyzji.

Biogram autora

  • Anna Maria Wajda - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej i dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza fauną i florą biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członkiem Rady Naukowej periodyku „Nauki Przyrodnicze – Rocznik Przemyski” wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu. E­‑mail: wajdaannamaria@gmail.com.

Bibliografia

BibleWorks7 – program komputerowy.

Jelonek T., Teologia biblijna, Kraków 2011.

Kotecki D., „On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym” (Pwt 32, 4). Refleksja biblijno­‑teologiczna nad wiernością Boga w Starym Testamencie, „Collectanea Theologica” 75(2005) nr 2, s. 13–38.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (Biblia Tysiąclecia), Poznań 20005.

Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon­‑Dufou, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Synowiec J. S., Izrael opowiada swoje dzieje. Wprowadzenie do ksiąg historycznych Starego Testamentu: Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich, Kraków 2014.

Theological Dictionary of the Old Testament, t. 1. eds. G. J. Botterweck, H. Ringgren, Grand Rapids 1977.

Walton J. H., Marrhews V. H., Chavalas M. W., Komentarz historyczno­‑kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2005.

Wielki słownik hebrajsko­‑polski i aramejsko­‑polski Starego Testamentu, red. L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, red. nauk. wyd. pol. P. Dec, t. 1, Warszawa 2008.

Witczyk H., Jahwe – Bóg gniewu czy miłosierdzia?, w: „Żyjemy dla Pana” (Rz 14, 8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej OSU, red. W. Chrostowski,Warszawa 2006, s. 364–381 (Rozprawy i Studia Biblijne, 23).

Pobrania

Opublikowane

2017-04-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 96

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.