Kontemplacja mistyczna w ujęciu św. Jana od Krzyża

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27205

Słowa kluczowe:

kontemplacja, kontemplacja mistyczna, doświadczenie mistyczne

Abstrakt

W artykule został podjęty problem kontemplacji mistycznej u św. Jana od Krzyża. Jego realizacja wymagała wyjaśnienia pojęcia kontemplacji zarówno w znaczeniu szerokim, jak i ściśle mistycznym. Ukazany został jej ścisły związek z życiem duchowym chrześcijanina. Kontemplacja, jak i życie duchowe posiadają swoje źródło w łasce chrztu świętego, która zawiera cały potencjał duchowego rozwoju. Ona stanowi podstawowe uzdolnienie do zjednoczenia z Bogiem, do kontemplacji najgłębszych tajemnic Boskich; gwarantuje otrzymywanie Ducha Świętego, którego Chrystus posłał do naszych serc, by dopełniał dzieła uświęcenia. Jednak jest Bożą tajemnicą, dlaczego nie w każdym przypadku „wpływ Boga na duszę” niesie z sobą taką samą doświadczalną formę. Na kolejnym etapie refleksji skonfrontowano kontemplację zwyczajną z kontemplacją mistyczną, by następnie uwzględnić jej dwie formy: oczyszczającą i jednocząca. Są one doświadczane przez wielu wierzących, ale nie w taki sam sposób i nie w takiej samej proporcji. Zakładając autentyczną wierność wierzącego, przy różnej formie przeżywania relacji z Bogiem i dokonujących się duchowych procesów, należy stwierdzić, że zależy to od Bożej pedagogii. Bóg najlepiej wie, jaką drogą prowadzić człowieka do osiągnięcia nadprzyrodzonego celu i w jaki sposób uczynić go skutecznym świadkiem Chrystusa. W dalszej kolejności uwzględniono dwa wymiary kontemplacji mistycznej: teologiczny, a więc obiektywny oraz doświadczalny, czyli subiektywny. Zastosowano metodę analizy oraz syntezy. Poddano pod refleksję źródłowe teksty, by poddać je analizie i wyciągnąć stosowne wnioski. Ostateczne wnioski są następujące: Kontemplacja, w ujęciu św. Jana od Krzyża, jest formą życia teologalnego. Pojawiając się, wywiera wpływ na wszystkie inne formy modlitwy: liturgiczną, ustną, lekturę Pisma Świętego i wprowadza cechę prostoty oraz miłosnej uwagi na Boga. Nie zastępuje tych form, ale nimi się karmi i jednocześnie ubogaca je. Między różnymi rodzajami modlitwy nie może istnieć żaden istotny kontrast. W życiu samego św. Jana od Krzyża obserwujemy praktykę modlitwy aż do śmierci we wszystkich jej formach, włącznie z modlitwą ustną. Kontemplacja wierzącego posiada swoje źródło w ukrytym i tajemnym działaniu Ducha Świętego. Bez tej działalności nie byłaby ona możliwa. Wbrew powszechnym opiniom wskazuje przede wszystkim na pierwszeństwo działania Bożego w procesie uświęcenia, zaś ludzka działalność posiada charakter odpowiedzi na to działania.

Bibliografia

Agaesse P., Sales M., Mystique, Dictionnaire de Spiritualité Ascetique et Mystique, red. M. Viller, 10 (1980), s. 1939–1984.

Alvarez T., Ancilli E., Contemplazione, w: Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, t. 1, Roma 1990, s. 455–456.

Ancilli E., La mistica: Alla ricerca di una definizione, w: La mistica, a cura di E. Ancilli, M. Paparozzi, Roma 1984 , t. 1, s. 17–40.

Baroffio B., La mistica della parola, w: La mistica, a cura di E. Ancilli, M. Paparozzi, Roma 1984, t. 2, s. 31–46.

Bernard Ch. A., Teologia mistica, a cura di M. G. Muzi, Torino 2005.

Bernard Ch. A., Teologia spirituale, Roma 1983.

Bernard Ch. A., Wprowadzenie do teologii duchowości, tłum. J. Machniak, Kraków 1996, s. 78–80.

Duque J. M., Mistica: experiencia del Misterio, Valencia 1995.

Egan D. E., Christian mysticism the future of a tradition, Minnesota 1990.

Gogola J. W., Teologia komunii z Bogiem. Synteza teologii duchowości, Kraków 2003.

Gogola J. W., Święty Jan od Krzyża dzisiaj. Doktryna sanjuanistyczna w świetle współczesnej duchowości, Kraków 2018.

Gogola J. W., Od Objawienia do zjednoczenia. Synteza teologii modlitwy, Kraków 2008.

Gogola J. W., Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej. Studium z duchowości karmelitańskiej, Kraków 1995.

Gogola J. W., Realność doświadczenia Boga, „Homo Dei” 76 (2007) nr 2, s. 10–21.

Garrigou-Lagrange R., Perfection chrétienne et contemplation selon St. Thomas et St. Jean de la Croix, St. Maximin 1923.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tłum. s. Teresa Franciszka, t. 1–2, Poznań 1962.

Herraiz M., Contemplazione, w: Dizionario di Mistica, a cura di L. Boriello, E. Caruana i inni, Vaticano 1998, s. 338–348.

Marchetti A., Zarys teologii życia duchowego, tłum. E. Bielecki, Kraków 1996, t. 2, s. 176–185.

Poulain A., Łaski modlitwy, tłum. J. Roztworowski, Poznań–Warszawa–Lublin 1967.

Royo Marín A., La teologia de la perfección cristiana, Madrid 1988.

Ruiz Salvador F., Caminos del Espirítu. Compendio de Teologia espiritual, Madrid 1978.

Święty Jan od Krzyża, Doktor Kościoła, Dzieła, z hiszp. przeł. B. Smyrak, Kraków 2010.

Zarzycki S. T., Kontemplacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 432–446.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 33

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.