Pastoralne implikacje encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis

Antoni Nadbrzeżny

Abstrakt


Kanonizacja Jana Pawła II stanowi bardzo dobrą okazję do ponownego odkrycia wartości społecznej myśli papieża. W niniejszym artykule autor podejmuje kwestię duszpasterskich implikacji encykliki Sollicitudo rei socialis wydanej w 1987 roku. W pierwszej części omawia genezę i społeczno-polityczny kontekst papieskiego dokumentu. W drugiej części prezentuje najważniejsze idee zawarte w encyklice. Analizuje panoramę problemów współczesnego świata, przedstawia integralne rozumienie rozwoju człowieka oraz wskazuje na relacje między solidarnością i pokojem. W trzeciej i zarazem ostatniej części artykułu autor podkreśla aktualność wielu aspektów przesłania zawartego w encyklice oraz formułuje konkretne wskazania dla duszpasterstwa parafialnego. Zwraca uwagę na konieczność dowartościowania społecznego aspektu Eucharystii oraz na potrzebę kształtowania u wierzących postawy solidarności i odpowiedzialności za pełny rozwój człowieka zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Słowa kluczowe


Jan Paweł II; encyklika Sollicitudo rei socialis; integralny rozwój człowieka; pokój; solidarność; wolność; duszpasterstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin 2010.

Dylus A., Nauka solidarnego rozwoju, [w:] Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II (komentarze M. Zięba, rozmawiał P. Kozacki), Poznań 2003, s. 137–155.

Gocko J., Od „Sollicitudo rei socialis” do „Caritas in veritate”. Solidarność kluczem do kwestii społecznej?, „Roczniki Teologii Moralnej” 4 (2012) 59, s. 31–43.

Klose A., Katolicka nauka społeczna w zarysie, tłum. Z. Kowalska, Tarnów 1995.

Majka J., Nauka społeczna Kościoła, jej charakter i miejsce w orędziu ewangelicznym, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. M. Radwan, L. Dyczewski, wyd. II zmienione, Lublin 1996, s. 11–58.

Mariański J., Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Kwestie wybrane, Lublin 1992.

Mazur J., Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992.

Mazurek F. J., Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, Lublin 1991.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, tłum. D. Chodyniecki, red. K. Ryczan, Kielce 2005.

Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej, cz. 1. Wprowadzenie, podstawy, kierunki, Pelplin 1993.

Pyszka S., Krótko o społecznej nauce Kościoła, Kraków 2003.

Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i in., Kraków 2009.

Zięba M., Jestem z wami. Kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010.
Copyright (c) 2015 Antoni Nadbrzeżny