Wolność chrześcijańska w życiu i przepowiadaniu bł. Jerzego Popiełuszki

Autor

  • Wojciech Zyzak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.4058

Słowa kluczowe:

wolność, religia, wiara, męczeństwo

Abstrakt

Wolność należy do istotnych pojęć duchowości chrześcijańskiej. Wolność była też ważnym wymiarem życia i nauczania bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Autor artykułu analizuje wolność w filozoficzno-teologicznym i kulturowym wymiarze, głównie jako wolność „do” czegoś i wolność „od” ograniczeń. Te wymiary są splecione z analizą wolności w sensie narodowym i politycznym.

Biogram autora

  • Wojciech Zyzak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Wojciech Zyzak – ur. 1969 roku w Żywcu, prof. dr hab., od 1993 roku kapłan diecezji bielsko-żywieckiej; rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2014–2020). Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. Najważniejsze publikacje: Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków 2000; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 2005; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2008; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010; Spirituality according to Edith Stein, Kraków 2018.

Bibliografia

Andrzejewski P., Niepodległość wewnętrzna, w: A. Olędzki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady, Kraków 2010, s. 211–229.

Bartoszewski G., Obraz życia i działalności księdza Jerzego Popiełuszki w świetle jego „Zapisków” (1980–1984), „Ateneum Kapłańskie” 143 (2004), s. 459–475.

Demmer K., Freiheit, 5: Theologisch-ethisch, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 4, Freiburg im Breisgau 2006, s. 105n.

Eckert J., Freiheit, 2: Biblisch, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 4, Freiburg im Breisgau 2006, s. 99n.

Hilpert K., Menschenrechte, 1: Theologisch-ethisch, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 7, Freiburg im Breisgau 2006, s. 120–125.

Kaczmarek T., Jan Paweł II wobec świadectwa ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143 (2004), s. 494–507.

Kindziuk M., Jerzy Popiełuszko. Biografia, Kraków 2018.

Kindziuk M., Matka świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Kraków 2012.

Kowalczyk S., Wolność religijna, 1: Aspekt społeczny, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, k. 896n.

Ks. Jerzy Popiełuszko. Życie i śmierć. Dokumenty i wspomnienia, Paryż 1986.

Lewek A., Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143 (2004), s. 476–493.

Lewek A., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu, Warszawa 1995.

Męczennik prawdy i nadziei. Ks. Jerzy Popiełuszko, red. A. Lewek, Warszawa 1986.

Naumowicz J., Ks. Jerzy Popiełuszko – klasyczny męczennik, w: Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat, red. M. Kindziuk, Warszawa 2016, s. 87–110.

Nitecki P., „Z miłości umarłeś…”. O miłości Ojczyzny i Kościoła w czasach komunizmu w dwudziestolecie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143 (2004), s. 427–434.

Nitecki P., Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947–1984, Wrocław 1990, s. 287–302.

Popiełuszko J., Bóg i Ojczyzna, Warszawa 1984.

Popiełuszko J., Kazania 1982–1984, Warszawa 1992.

Słomka W., Wolność, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 917–920.

Stola K., Wolność, 2: Aspekt teologiczny, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, k. 894n.

Wencel K.T., Traktat o człowieku, w: K.T. Wencel, Traktat o człowieku, M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, Warszawa 2007 (Dogmatyka, 5).

Wojtyła K., Katolicka etyka społeczna, Lublin 2018.

Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967–1984, red. G. Bartoszewski, Warszawa 2009.

Pobrania

Opublikowane

2021-10-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 49

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.