Społeczne, etyczne i religijne postawy polskiej młodzieży oraz ich konsekwencje dla nauczania religii w Polsce

Andrzej Kielian, Barbara Witos

Abstrakt


Artykuł, odwołując się do badań socjologicznych z ostatnich kilku lat, charakteryzuje polską młodzież pod względem przyjmowanych wartości społecznych, etycznych i religijnych, by ukazać ważne konsekwencje dla nauczania religii w Polsce. 25 lat od momentu, kiedy lekcje religii na nowo pojawiły się w polskich szkołach, zachęca do różnych podsumowań, wyciągania wniosków i kreślenia perspektyw. Tekst podkreśla stojącą przed Kościołem szansę, jaką w udzielaniu młodym wsparcia w podejmowanym wysiłku wzrostu duchowego daje szkolna katecheza. W sytuacji globalnych przemian, które mają wpływ na myślenie i sposób postępowania młodzieży, dużą wagę należy przypisać działaniom wychowawczym, które będą wyzwalać osobiste doświadczanie miłości Boga. Kluczowe dla przyszłości polskiego Kościoła wydają się działania ewangelizacyjne, prowadzone w ramach szkolnej i pozaszkolnej pracy z dziećmi i młodzieżą w celu podtrzymywania i kultywowania przekonań religijnych i zwyczajów oraz umożliwiania dojrzewania wiary młodego pokolenia.

Słowa kluczowe


Polska; młodzież; religia; etyka; ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Belina D., Młodzież nadzieją i wyzwaniem Kościoła. O potrzebie docenienia preewangelizacji i ewangelizacji w formacji chrześcijańskiej młodych Polaków, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2014/Katecheta-7-2014/VERBA-DOCENT/Mlodziez-nadzieja-i-wyzwaniem-Kosciola-O-potrzebie-docenienia-preewangelizacji-i-ewangelizacji-w-fo (5.08.2015).

Borkowski R., Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, [w:] Globalopolis. Kosmiczna wioska, szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Warszawa 2003, s. 7–28.

Burszta W. J., Globalizacja z perspektywy antropologii kultury, [w:] Globalizacja. I co dalej?, red. S. Amsterdamski, Warszawa 2004, s. 101–117.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Młodzież 2010, Warszawa 2011.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Młodzież 2013, Warszawa 2014, www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=673746 (dostęp: 19.06.2015).

Chałupniak R., Religijny analfabetyzm młodzieży, „Katecheta” (2013) nr 7–8, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2013/Katecheta-7-2013/Forum-katechety/Religijny-analfabetyzm-mlodiezy?o=1 (6.08.2015).

Eurostat, Migration and migrant population statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (24.08.2015).

Jan Paweł II, List apostolski Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html# (18.08.2015).

Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania ze sportowcami całego świata z okazji międzynarodowego sympozjum na temat: Oblicze i dusza sportu w roku Wielkiego Jubileuszu, Rzym, 28 października 2000, http://www.sport.episkopat.pl/dokumenty/?type=jp2&id=10 (18.08.2015).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Młodzi 2011, red. M. Boni i in., Warszawa 2011.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym, 15 sierpnia 1997.

Mariański J., Religijność młodzieży polskiej w procesie przemian, „Zeszyty Naukowe KUL” (2010) nr 2, s. 39–61.

Mąkosa P., Katecheza młodzieży w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2009.

Mąkosa P., Preewangelizacja pierwszym i koniecznym etapem formacji chrześcijańskiej, „Katecheta” (2010) nr 7–8, s. 25–34.

McLuhan M., Understanding media, Corte Madera, CA 2003.

Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J. S. Nowak, Katowice 2008, s. 25–48.

Pawlina K., Religijność polskiej młodzieży, http://www.katolik.pl/religijnosc-polskiej-młodziezy,1156,416,cz.html (13.08.2015).

Porębski L., Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” (2014) nr 50, s. 89–106.

Sareło Z., Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998.

Szawiel T., Religijna Polska, religijna Europa,,,Więź” (2008) nr 9, s. 5–37.

Wiśniewski D., Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno­‑kulturowych, Toruń 2012.

Zajączkowska­‑Jakimiak S., Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa 2002, s. 84–101.

Zasępa T., Globalizacja – szansą czy zagrożeniem porządku międzynarodowego?, „Roczniki Teologiczne” (2006) 8, s. 161–185.

Zellma A., Analfabetyzm religijny polskiej młodzieży wyzwaniem dla szkolnego nauczania religii, „Katecheta” (2013) nr 7–8, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2013/Katecheta-7-2013/VERBA-DOCENT/Analfabetyzm-religijny-polskiej-mlodziezy-wyzwaniem-dla-szkolnego-nauczania-religii (6.08.2015).
Copyright (c) 2017 Andrzej Kielian, Barbara Witos