Nowa ewangelizacja w Kościele

Magdalena Kusior

Abstrakt


Ewangelizacja była znana na przestrzeni wieków. Pierwsze posyłanie uczniów ma znamiona głoszenia dobrej nowiny. Liczne dokumenty Kościoła usiłowały zdefiniować dzieło ewangelizacji i nadać mu nowe znaczenie. Pierwszym dokumentem jest dekret o działalności misyjnej Kościoła ad gentes Soboru Watykańskiego II, w którym czytamy, że Chrystus został posłany, „aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom”. Misja ad gentes ma na uwadze tych, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Posoborowe nauczanie Kościoła coraz częściej wskazuje, że każdy ochrzczony jest wezwany do głoszenia dobrej nowiny. Nowa ewangelizacja to głoszenie orędzia zbawienia na nowe sposoby, to wychodzenie ku współczesnym z nowymi formami i środkami. Jednak najskuteczniejsze jest osobiste świadectwo.
Niniejszy artykuł ukazuje zarys, pojęcia i próbę zdefiniowania nowej ewangelizacji na tle dostępnych opracowań, zwrócenie uwagi na dokumenty Kościoła, w których temat nowej ewangelizacji poruszany jest w sposób wieloaspektowy. Następnie wzięci są pod uwagę adresaci Dobrej Nowiny.


Słowa kluczowe


nowa ewangelizacja; Dobra Nowina; chrześcijanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Argüello K., Kerygmat z ubogimi w barakach, Lublin 2013.

Benedykt XVI, Motu proprio Ubicumque et semper.

Chiaro M., Per una nuova evangelizzazione, „Testimoni” (2011) nr 6, s.1–3.

Dembowski B., W wolności i posłuszeństwie, Włocławek 2000.

Ewangelia w świecie – Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego, http://nowaewangelizacja.org/ewangelia-w-swiecie-oredzie-synodu-biskupow-do-ludu-bozego/

(09.03.2017).

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Jan Paweł II, List apostolski Nuovo millennio ineunte.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor.

Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002.

Kozłowski J., Pozwól się odnaleźć, Łódź 2004.

Osvaldo D. i in., Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty, przekł. A. Kajzerek, Warszawa1994.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2009.

Prado Flores J. H., Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji, przekł. B. Jakubowski, Poznań 2013.

Rusecki M., Co to są wartości chrześcijańskie, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. M. Rusecki, Lublin 1997, s. 515–530.

Ryś G., Kierunki nowej ewangelizacji na podstawie wskazań Synodu Biskupów, „Via Consecrata” (2013) nr 1–2, s. 3–11.

Sobór Watykański II, Dekret Ad Gentes Divinitus.

Stuła-Topolska M., Jeśli nie my, to kamienie wołać będą, Częstochowa 2011.

Zdrzałek J., Nawrócenie jako droga nowej ewangelizacji, „Via Consecrata” (2013) nr 1–2, s. 52.

Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji,

Nowa ewangelizacja – kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin 2012.

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, Watykan 2011.
Copyright (c) 2018 Magdalena Kusior