Problem wykluczenia społecznego w kościelnej posłudze słowa

Autor

  • Henryk Sławiński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2631

Słowa kluczowe:

wykluczeni, przepowiadanie, Bartymeusz, społeczne nauczanie Kościoła

Abstrakt

Problemem społecznym, na który szczególnie zwraca uwagę papież Franciszek, jest wykluczenie społeczne. Nie chodzi w tym nowym zjawisku o wykorzystywanie ludzi, ale o całkowite odrzucenie; powiedzenie komuś, że jest do niczego niepotrzebny. Takie traktowanie człowieka jest całkowicie sprzeczne z Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa, który wyklucza „wykluczenie świadome” kogokolwiek. Artykuł podejmuje tę kwestię, a także omawia „wykluczenie nieświadome”, które wynika z zastosowania języka, który nie jest wystarczająco inkluzywny. Zadaniem głosicieli słowa Bożego jest podejmować problem wykluczenia i ukazywać, że Jezus utożsamił się z wykluczonymi. Ewangelia dostarcza przykładu przeobrażenia społecznego wskutek interwencji Jezusa. Historia niewidomego żebraka Bartymeusza z Jerycha jest paradygmatem dla przepowiadania na rzecz integracji wykluczonych.

Biogram autora

  • Henryk Sławiński - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Henryk Sławiński – dr hab., homileta i pedagog, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy św. Rodziny. Redaktor naczelny czasopisma teologicznego „Polonia Sacra”; przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich, członek międzynarodowego stowarzyszenia Fides et ratio, członek Komisji Języka Religijnego PAN, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Mieszka w Krakowie. E-mail: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Anderson K. E., Bacik J. J., A Light Unto My Path. Crafting Effective Homilies, New York–Mahwah, NJ 2006.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (30.09.2010), Kraków 2010.

Dziedzic J., Kościół wobec starości. Perspektywa pastoralnoteologiczna, „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 1 (38), s. 95–113.

Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014.

Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013), Kraków 2013.

Franciszek, Audiencja ogólna. Pilnie potrzebna ekologia (05.06.2013), http://info.wiara.pl/doc/1584356.Pilnie-potrzebna-ekologia (27.04.2018).

Franciszek, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich (33 niedziela zwykła w ciągu roku), 19 listopada 2017. Nie miłujmy słowem, ale czynem (13.06.2017), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html (27.04.2018).

Hajduk R., Leczyć rany serc złamanych. Przyczynek do kaznodziejstwa terapeutycznego, Kraków 1996.

Himes K. R., Odpowiedzi na 101 pytań o katolicką naukę społeczną, przekł. K. Biel, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981), w: Adhortacje ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 65–160.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), Pallottinum, Poznań 1988.

Jan Paweł II, Katechizm Kościoła katolickiego (11.10.1992), Poznań 1994.

Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem (15.08.1988), w: Wybór listów ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, S. 80–141.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (30.12.1988), w: Adhortacje ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 269–377.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1983.

Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów, Apostolorum Successores (22 lutego 2004).

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne (29.06.2014), Poznań 2015.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nowe ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego (18.03.2002), Poznań 2004.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus (6.08.2000), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html (27.04.2018).

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w kościele i świecie (31.07.2004), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/kobieta_31052004.html (27.04.2018).

Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (19.01. 2007), tłum. J. Królikowski, Poznań 2008.

O’Collins G., Farrugia E. G., Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, przekł. J. Ożóg, B. Żak, Kraków 2002.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła (Cittá del Vaticano 2004), przekł. D. Chodyniecki, A. Dalach, J. Nowak, Kielce 2005.

Papież: Zepsuty komputer – tragedia. Dramat osób – normalność, http://info.wiara.pl/doc/1584238.Papiez-Zepsuty-komputer-tragedia-Dramat-osob-normalnosc (27.04.2018).

Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008.

Sławiński H., Preferencyjna miłość do ubogich w przepowiadaniu Kościoła, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 163–174.

Sławiński H., Słowo na niedzielę. Rok liturgiczny B, Kraków 2014.

Sławiński H., Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2012), s. 37–62.

Sławiński H., Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów 2017 (Teolingwistyka, 13), s. 231–255.

Słownik języka polskiego, t. 3, red. H. Szkiłądź i in., Warszawa 1985.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae (9.12.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 410–421

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes (7.12.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 433–471.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (4.12.1963), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104–186.

Van Thuan F. X. N., Testimony of Hope. The Spiritual Exercises of John Paul II, Boston 2000.

Waznak R. P., An Introduction to the Homily, Collegeville, MN 1998.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 174

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.