Problemy społeczne XXI wieku w przepowiadaniu piekarskim do kobiet

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.28105

Słowa kluczowe:

Piekary Śląskie, pielgrzymki kobiet, przepowiadanie słowa Bożego, zagadnienia społeczne

Abstrakt

Piekary Śląskie najczęściej kojarzone są z sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej — Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Pielgrzymki stanowe kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich mają doniosłe pastoralne i kulturotwórcze znaczenie przekraczające granice Kościoła lokalnego. Podczas pielgrzymek bardzo mocno akcentowana jest tematyka społeczna. Szczególną okazją do tego są otwierające pielgrzymkę wypowiedzi biskupów katowickich. W niniejszym opracowaniu przenalizowano przemówienia abp. Damiana Zimonia i abp. Wiktora Skworca wygłoszone podczas pielgrzymek stanowych kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w latach 2001–2022. W wystąpieniach tych znajduje się omówienie i krytyczna analiza różnorodnych problemów społecznych występujących współcześnie w Polsce. Mówcy podejmowali zwłaszcza tematy życia i godności ludzkiej, małżeństwa i rodziny, praw i obowiązków obywatelskich, szacunku dla biednych i słabych, godności pracy ludzkiej, solidarności społecznej oraz troski o środowisko naturalne.

Bibliografia

Bednorz H., List pasterski w sprawie pielgrzymki niewiast do Piekar Śląskich, „Wiadomości Diecezjalne” 50 (1982) nr 8, s. 281–283.

Biela A., Przedmowa, w: D. Zimoń, Drogą Kościoła jest człowiek. Kościół katowicki wobec problemów społecznych w latach 1985–1995, Katowice 1995, s. 5–8.

Caritas et Iustitia in re sociali. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966–2016), red. A. Wuwer, D. Szlachta, Katowice 2017.

Czaja A., Polityka w Kościele, w: Polityka na ambonie?, red. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Kraków 2015, s. 9–25.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie Evangelii gaudium, 2013.

Franciszek, Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom, 2015.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, 1991.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 1987.

Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej Laborem exercens z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum, 1981.

Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, 1995.

Jan Paweł II, Przyjmijcie od waszego rodaka i następcy Piotra Ewangelię pracy, sprawiedliwości i miłości społecznej. Homilia podczas nabożeństwa maryjnego, „Wiadomości Diecezjalne” 51 (1983) nr 9–12, s. 362–369.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Mater et Familiae Advocata. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966–2016), red. A. Wuwer, D. Szlachta, Katowice 2017.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

Skworc W., „Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas”. Słowo społeczne Arcybiskupa Katowickiego. Pielgrzymka kobiet do Piekar Śl., „Wiadomości Archidiecezjalne” 88 (2020) nr 7–8, s. 507–515.

Skworc W., Idźcie i głoście! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, „Wiadomości Archidiecezjalne” 85 (2017) nr 7–8, s. 450–456.

Skworc W., Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej dziewcząt i kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, „Wiadomości Archidiecezjalne” 86 (2018) nr 7–8, s. 507–514.

Skworc W., Matris Corde — Matczynym Sercem. Słowo Społeczne Metropolity Katowickiego, „Wiadomości Archidiecezjalne” 89 (2021) nr 7–8, s. 497–506.

Skworc W., Po moc Bożego Ducha! Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej dziewcząt i kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, „Wiadomości Archidiecezjalne” 87 (2019) nr 7–8, s. 693–702.

Skworc W., Posłane w Pokoju Chrystusa! Słowo społeczne Arcybiskupa Katowickiego, „Wiadomości Archidiecezjalne” 90 (2022) nr 7–8, s. 407–416.

Skworc W., Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, „Wiadomości Archidiecezjalne” 83 (2015) nr 7–8, s. 326–332.

Skworc W., Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, „Wiadomości Archidiecezjalne” 84 (2016) nr 7–8, s. 559–565.

Skworc W., Słowo pasterskie do uczestniczek pielgrzymki, „Wiadomości Archidiecezjalne” 81 (2013) nr 8, s. 342–349.

Skworc W., Słowo pasterskie księdza arcybiskupa Wiktora Skworca do pątniczek, „Wiadomości Archidiecezjalne” 80 (2012) nr 8, s. 455–462.

Skworc W., Słowo powitania metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca podczas pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej, „Wiadomości Archidiecezjalne” 82 (2014) nr 7–8, s. 281–288.

Sławiński H., Problem wykluczenia społecznego w kościelnej posłudze słowa, „Polonia Sacra” 22 (2018) nr 4, s. 65–86.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 1965.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1964.

Szewczyk L., Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym, Katowice 2019.

Zimoń D., „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Słowo skierowane do uczestniczek pielgrzymki, „Wiadomości Archidiecezjalne” 75 (2007) nr 7–8, s. 368–373.

Zimoń D., Drogi ku sprawiedliwości i miłości społecznej. Słowo w czasie pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i miłości społecznej, „Wiadomości Archidiecezjalne” 69 (2001) nr 8, s. 383–388.

Zimoń D., Słowo arcypasterskie do uczestniczek pielgrzymki, „Wiadomości Archidiecezjalne” 77 (2009) nr 8, s. 437–441.

Zimoń D., Słowo arcypasterskie do uczestniczek pielgrzymki, „Wiadomości Archidiecezjalne” 79 (2011) nr 9, s. 325–329.

Zimoń D., Słowo do pielgrzymów, „Wiadomości Archidiecezjalne” 71 (2003) nr 8, s. 445–450.

Zimoń D., Słowo do pielgrzymów, „Wiadomości Archidiecezjalne” 72 (2004) nr 7–8, s. 283–287.

Zimoń D., Słowo pasterskie do uczestniczek pielgrzymki, „Wiadomości Archidiecezjalne” 78 (2010) nr 7–8, s. 383–387.

Zimoń D., Słowo skierowane do kobiet i dziewcząt, „Wiadomości Archidiecezjalne” 73 (2005) nr 7–8, s. 351–359.

Zimoń D., Słowo skierowane do kobiet i dziewcząt, „Wiadomości Archidiecezjalne” 74 (2006) nr 7–8, s. 382–387.

Zimoń D., Słowo wstępne do uczestniczek pielgrzymki, „Wiadomości Archidiecezjalne” 76 (2008) nr 7–8, s. 330–334.

Zimoń D., Słowo wygłoszone w trakcie pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich, „Wiadomości Archidiecezjalne” 70 (2002) nr 7–8, s. 317–322.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 149

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.