Inspiracje Franciszka dla posługi słowa

Autor

  • Henryk Sławiński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.4136

Słowa kluczowe:

Franciszek, przepowiadanie, misja, ewangelizacja

Abstrakt

Tekst dotyczy inspiracji papieża Franciszka dla posługi słowa. Metodą jakościowej analizy tekstów jego dokumentów i wywiadów z nim zostały wydobyte następujące inspiracje: prymat przepowiadania w kluczu misyjnym; przepowiadanie zrodzone z doświadczenia i przeżywania wiary; przepowiadanie zrodzone z towarzyszenia ludziom; głoszenie z radością; potwierdzenie znaczenia homilii; dowartościowanie przygotowania homilii i kazań. Wymienione inspiracje Franciszka dla posługi słowa nie są nowe, stanowią raczej rozwinięcie nauczania Soboru Watykańskiego II i posoborowych papieży, a zwłaszcza Pawła VI. Mają one znaczenie dla Kościoła działającego na początku XXI wieku w środowisku zsekularyzowanym.

Biogram autora

  • Henryk Sławiński - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Henryk Sławiński – prof. dr hab., homileta i pedagog; prezbiter diecezji włocławskiej; kierownik Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; redaktor naczelny kwartalnika „Polonia Sacra”; przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich; członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (KNT PAN); członek Komisji Języka Religijnego PAN, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Fides et Ratio”.

Bibliografia

Benedict XVI, Homily at Mass for the Opening of the Fifth General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops, 13.05.2007, Aparecida, Brazil; https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070513_conference-brazil.html (20.07.2021).

Benedykt XVI, Encyklica Deus caritas est, 25.12.2005, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html (6.08.2021).

Bergoglio J.M., La homilía dominical en América Latina, 19.01.2005, https://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias/homilias2005.htm (6.08.2021).

Bergoglio J.M., Nei tuoi occhi é la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires, 1999–2013, Milano 2016.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Gubin 2015.

Fares D.J., Dziesięć rad papieża Franciszka dla kapłanów, Łódź 2018.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium: o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, 24.11.2013, Kraków 2013.

Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, 19.03.2018, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html (20.09.2021).

Franciszek, Adhortacja apostolska Christus vivit do młodych i całego ludu Bożego, 25.03.2019, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html (20.09.2021).

Franciszek, Encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej, 3.10.2020, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html (20.09.2021).

Franciszek, List apostolski w formie motu proprio Antiquum ministerium, w którym ustanawia posługę katechety, 10.05.2021, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html (20.09.2021).

Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z biskupami, księżmi, zakonnikami i zakonnicami, seminarzystami, katechetami w katedrze św. Marcina w Bratysławie, 13.09.2021, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2021/september/documents/20210913-bratislava-religiosi.html (20.09.2021).

Freiherr von Fürstenberg G., Zustand permanenter Evangelisierung, „Herder Korespondenz” 11 (2015), s. 30–33 (582–585).

Guardini R., O istocie chrześcijaństwa, Kraków 2000.

Heille G. OP, The Preaching of Pope Francis: Missionary Discipleship and the Ministry of the Word, Collegeville, MN, 2015.

Ivereigh A., Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego, Bytom 2015.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Radujcie się. List okólny do osób konsekrowanych z nauczania Papieża Franciszka, Warszawa 2014.

Leczmy rany. Wywiad z papieżem Franciszkiem przeprowadzony przez Antonio Spadaro SJ, redaktora Civiltá Cattolica, przekł. P. Bravo, K.M Kaproń OFM, „Tygodnik Powszechny” 39 (2013), s. 19–28.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, AAS 68 (1976), s. 5–76; kolejne wyd.: Wrocław 2001.

Skobel S., Papież Franciszek: Pontyfikat „Znaków czasu”, w: Pandemia jako „znak czasu” dla Kościoła w Polsce, red. M.J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa 2021, s. 111–124.

Sławiński H., Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i „Sacramentum Caritatis” do synodu o słowie Bożym i „Verbum Domini”, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2012), s. 37–62.

Sławiński H., Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów 2017, s. 231–255.

Szewczyk L., Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym, Katowice 2019.

Sobczyk A.J., Duchowość nowej ewangelizacji w świetle nauczania papieża Franciszka, „Teologia i Moralność” 11 (2016) nr 2 (20), s. 85–99.

V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida, Gubin 2014.

XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Propositiones, nr 15; http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20081025_elenco-prop-finali_it.html (6.08.2021).

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 79

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.