Biblijne przykłady ludzi wiary i modlitwy w zastosowaniu katechetycznym

Autor

  • Beata Stypułkowska Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.946

Słowa kluczowe:

lekcja religii, katecheza w parafii, katecheza dorosłych, katecheza dzieci i młodzieży, podstawa programowa, program nauczania religii, ludzie wiary

Abstrakt

Nauczanie religii powinno dostarczyć uczniom przykładów życia wiary. Takie przykłady znajdziemy najpierw w Piśmie Świętym. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie możemy przeczytać o osobach, które spotkały Boga, co wpłynęło na całe ich życie. W kanonie biblijnym mamy wyraźne wykazy ludzi, wobec których objawiła się Mądrość, będących przykładem życia wiary. Dwa spisy znajdują się w Starym Testamencie: jeden w Księdze Mądrości w wersetach 10, 1 –11, 3, drugi w Mądrości Syracha w tzw. pochwale ojców w wersetach 44, 1 – 50, 21. Trzeci spis – w Nowym Testamencie – zamieścił autor Listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale. 

W niniejszym artykule najpierw zostały przedstawione wykazy osób, które autorzy biblijni podają jako przykłady wiary i modlitwy. Następnie została dokonana analiza Podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach pod tym kątem. Na końcu zostały podane propozycje dla lekcji religii w szkole i katechezy parafialnej.

Biogram autora

  • Beata Stypułkowska - Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

    Beata Stypułkowska, od roku 2000 wykładowca katechetyki w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Praca doktorska pt. Teoretyczne i praktyczne założenia przygotowania katechetów do poprawnej interpretacji tekstów biblijnych z uwzględnieniem form samokształcenia kierowanego, napisana pod kierunkiem bpa dra hab. Antoniego Długosza, obroniona na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w grudniu 1998 roku.

Bibliografia

Biblia Jerozolimska, Poznań 2006.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 5, Poznań 2000.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008.

II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Poznań 2001, s. 189–216.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, Warszawa 2009.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. List do Hebrajczyków, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek, Lublin 1998.

Poniży B., Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Częstochowa 2012.

Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998.

Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, przeł. L. Rutowska, Warszawa 1982.

Läpple A., Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, przeł. B. Białecki, Warszawa 1986.

Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999.

Nowak W., Katecheza dorosłych i liturgia, [w:] Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy – wyzwania – perspektywy, red. C. Rogowski, Lublin–Olsztyn 2001, s. 137–157.

Pazera W., Pochwała ojców w Księdze Jezusa Syracha, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 14 (1986), s. 271.

Pikor W., Hermeneutyka biblijna w katechezie. Interpretacja Pisma Świętego w świetle polskich dokumentów katechetycznych, „Katecheta” 51 (2007) nr 5, s. 3–11.

Poniży B., Sapiencjalne przejście od „przymierza” do „przyjaźni z Bogiem”, „Verbum Vitae” 4 (2003), s. 108–109.

Poniży B., Sprawiedliwy cierpiący. Echa Księgi Mądrości w ewangeliach synoptycznych, „Poznańskie Studia Teologiczne” 5 (1984), s. 106.

Potocki S., Księgi mądrościowe, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, red. S. Łach, Poznań–Warszawa 1973, s. 631–751.

Potocki S., Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu, Lublin 1993.

Stypułkowska B., Wdrażanie uczniów do samokształcenia w ramach szkolnej katechezy biblijnej, [w:] Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002, s. 279–316.

Stypułkowska B., Wdrażanie uczniów do studium biblijnego w ramach katechezy szkolnej, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” t. VI: Chrześcijanin we współczesnym świecie (2003), s. 243–258.

Synowiec J. S., Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.

Synowiec J. S., Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1997.

Pobrania

Opublikowane

2015-06-01

Podobne artykuły

1-10 z 151

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.