Katecheza biblijna w parafii skierowana do różnych grup dorosłych

Autor

  • Beata Stypułkowska Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2135

Słowa kluczowe:

parafia, katecheza biblijna, katecheza dorosłych

Abstrakt

W niniejszym artykule w oparciu o dokumenty kościelne i opracowania katechetyczne przedstawiono zagadnienie duszpasterstwa katechetycznego w parafii, etapy katechezy parafialnej, grupy osób dorosłych objętych katechezą oraz treści katechezy biblijnej w parafii.
Najwięcej uwagi poświęcono grupom katechetycznym. Wyróżniono w nich osoby podzielone ze względu na zaangażowanie w sprawy wiary, osoby podzielone ze względu na szczególne sytuacje życiowe oraz inne grupy katechetyczne, czyli rodziców, dorosłych posługujących w liturgii oraz katechetów.
Do wszystkich tych grup osób dorosłych powinna być skierowana odpowiednia katecheza, w tym również katecheza biblijna otwierająca na spotkanie z Chrystusem obecnym w słowie Bożym.

Biogram autora

  • Beata Stypułkowska - Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
    Beata Stypułkowska – doktor teologii, wykładowca katechetyki w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie od roku 2000. Pracę doktorską Teoretyczne i praktyczne założenia przygotowania katechetów do poprawnej interpretacji tekstów biblijnych z uwzględnieniem form samokształcenia kierowanego, napisaną pod kierunkiem bpa dra hab. Antoniego Długosza, obroniła na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w grudniu 1998 roku. E­‑mail: stypulkowska.czwa@gmail.com.

Bibliografia

Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini.

Duda M., Myśląc parafia… Papieża Jana Pawła II wizja parafii. Studium teologiczno­‑pastoralne, Częstochowa 2006.

Duda M., Soborowa i posoborowa wizja parafii, w: M. Duda, Parafia – kawałek nieba… do moich Parafian i nie tylko… 1996–2003, Częstochowa 2004, s. 191–197.

Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium.

http://episkopat.pl/kosciol/kosciol_w_polsce/statystyki/6013.1,Zestawienie_dominicantes_i_communicantes_2013.html (2016.03.30).

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/communicantes2013.html (2016.03.30).

II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Poznań 2001.

Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae.

Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici.

Kamiński R., Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 139–168.

Kamiński R., Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1997.

Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa, Lublin 2010.

Kochel J., Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria Kard. Martiniego, Opole 1999.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium apostolstwa świeckich, w: Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Materiały formacyjne i homiletyczne w roku duszpasterskim 1994/95, Katowice 1994, s. 352–375.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, Kraków 2009.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.

Kudasiewicz J., Pismo św. w naszej parafii, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 40 (1964) nr 4, s. 164–183.

Kudasiewicz J., Proforystyka pastoralna. Pismo Święte jako księga Ludu Bożego, w: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań–Warszawa 1986, s. 221–275.

Łabendowicz S., Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego w świetle dokumentów i literatury katechetycznej, Radom 2007.

Łabendowicz S., Katecheza w służbie ewangelizacji, „Roczniki Teologiczno­‑Kanoniczne” 36 (1989), z. 6, s. 129–145.

Łach S., Pismo św. w rodzinach katolickich, „Homo Dei” 19 (1950) nr 4–5, s. 670–678.

Majcher E., Współudział rodziców w katechizacji parafialnej, w: Powołanie człowieka. W służbie Ludowi Bożemu, red. B. Bejze, t. 6, Poznań–Warszawa 1983, s. 437–451.

Majka J., Problem katechizacji dorosłych na tle współczesnej rzeczywistości religijno­‑społecznej, w: Powołanie człowieka. W służbie Ludowi Bożemu, red. B. Bejze, t. 6, Poznań–Warszawa 1983, s. 452–464.

Marek Z., Jezus Chrystus w katechezie ewangelizacyjnej, w: Ewangelizować czy katechizować, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 89–96.

Międzynarodowa Rada do Spraw Katechezy, Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Niektóre linie i ukierunkowania, Watykan 1990. Przekł. pol. K. Misiaszek, Kraków 2001.

Misiaszek K., Mistagogia w katechezie, w: Mistagogia a duchowość, red. A. Żądło, Katowice 2004, s. 81–90.

Misiaszek K., Zagadnienie katechezy dorosłych według dokumentu „Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej”, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002, s. 49–60.

Murawski R., Działania katechetyczne w parafii w świetle Dyrektorium Ogólnego i Polskiego, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003, s. 55–70.

Murawski R., Ewangelizacyjny charakter katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 84 (1992) nr 2, s. 181–193.

Murawski R., Kierunki i formy pracy katechetycznej z dorosłymi w parafii, „Śląskie Studia Teologiczno­‑Historyczne” 13 (1980), s. 65–80.

Neumann J., Dlaczego katecheza ewangelizacyjna? w: Ewangelizować czy katechizować, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 133–143.

Niparko R., Katecheza dorosłych. Zarys teorii, Poznań 1987.

Nonis P., Ewangelizacja a katecheza, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter i in., Poznań 1993, s. 96–100 (Kolekcja Communio, 8).

Nowak W., Katecheza dorosłych i liturgia, w: Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy – wyzwania – perspektywy, red. C. Rogowski, Lublin–Olsztyn 2001, s. 137–157.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988.

Offmański A., Katecheza jako ewangelizacja. Ewangelizacyjna funkcja katechezy, „Horyzonty Wiary” 7 (1996), nr 3, s. 9–20.

Offmański A., Model katechezy ewangelizacyjnej w dokumentach Kościoła, w: Ewangelizować czy katechizować, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 53–72.

Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008.

Stypułkowska B., Biblijna formacja katechetów, Częstochowa 2015.

Stypułkowska B., Katecheza biblijna w parafii skierowana do osób dorosłych, „Analecta Cracoviensia” 46 (2014), s. 155–170.

Sztafrowski E., Urzeczywistnianie się Kościoła w duszpasterstwie parafialnym, w: Dusz­pasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 57–68.

Tomasik P., Ewangelizacja – katecheza – nauczanie religii w szkole. Wyjaśnienie podstawowych terminów, w: Ewangelizować czy katechizować, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 23–51.

Tomasik P., Katecheza w misji ewangelizacyjnej Kościoła, „Katecheta” 42 (1998) nr 6–7, s. 9–18.

Tomasik P., Miejsce katechezy dorosłych w duszpasterstwie polskim, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002, s. 199–229.

Woronowski F., Zarys teologii pastoralnej, t. 3, Warszawa 1988.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-20

Podobne artykuły

1-10 z 38

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.