Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku

Autor

  • Wiesław Przygoda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.730

Słowa kluczowe:

ludzie starzy, gerontologia, duszpasterstwo seniorów, apostolat seniorów

Abstrakt

Specyfika wieku senioralnego, coraz lepiej rozpoznawana przez gerontologię, psychologię, socjologię i nauki pokrewne, stanowi wyzwanie dla współczesnego Kościoła, który pragnie wszystkie grupy swoich wiernych otaczać adekwatną do ich potrzeb troską duszpasterską. W tym opracowaniu zostaną przedstawione najpierw specyficzne potrzeby religijne ludzi w podeszłym wieku, następnie cele i formy duszpasterstwa seniorów, by w końcowej części skoncentrować się na tym, co z punktu widzenia samych zainteresowanych wydaje się bezcenne, a mianowicie na aktywizacji apostolskiej ludzi starszych. W Polsce świeccy katolicy w podeszłym wieku są niezastąpionymi apostołami, szczególnie w dziedzinie budowania więzi rodzinnych, działalności charytatywnej, zbawczym przeżywaniu cierpienia i modlitwie. Zadaniem duszpasterzy jest natomiast formacja apostolska seniorów, a także animacja apostolskich grup ludzi starych w parafiach.

Biogram autora

  • Wiesław Przygoda - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

    Wiesław Przygoda – ks. prof. dr hab. teologii pastoralnej, prezbiter diecezji radomskiej; kierownik Katedry Teologii Charytatywnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; redaktor tematyczny „Roczników Teologicznych” (zeszyt 6: teologia pastoralna); konsultor Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów; autor książek: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998; Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004; Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012 oraz ponad 200 artykułów. Kierunki badań naukowych: działalność charytatywna Kościoła, wolontariat chrześcijański, duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne, teologia laikatu i formy apostolstwa świeckich.

Bibliografia

Jan Paweł II, Salvifici doloris. List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11.02.1984), [w:] Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, s. 39–79.

Jan Paweł II, Cenna rola osób starszych w Kościele. Audiencja generalna (7.09.1994), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 15 (1994) 11, s. 38–39.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku (1.10.1999), 9, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 20 (1999) 12, s. 4–12.

Jan Paweł II, Dar długiego życia. Homilia w czasie Wielkiego Jubileuszu ludzi starszych (17.09.2000), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 21 (2000) 11–12, s. 13–14.

Jan Paweł II, Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi. Orędzie na Wielki Post 2005 (8.09.2004), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 26 (2005), 3, s. 5–7.

Franciszek, Spotkanie Jezusa z Jego ludem. Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego (2.02.2014), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) 2, s. 26–27.

Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Środki społecznego przekazu a problemy ludzi starych (10.05.1982), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 3 (1982) 5, s. 27–28.

Pontificium Consilium pro Laicis, La dignità dell’anziano e la sua missione nella Chiesa e nel mondo, Città del Vaticano, www.vatican.va/roman_curia/pontifical_concils/laity/laity_it [07.05.2014].

Baumgartner K., Alte Menschen, [w:] Handbuch praktische Theologie, hrsg. H. Haslinger, Mainz 2000, Bd. 2, s. 61–71.

Dudziak U., Przygoda W., W poszukiwaniu sensu cierpienia. Aspekt psychologiczny i teologiczny, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006) 10, s. 79–93.

Dziedzic J., Das Alter – ein Problem oder eine Chance? Versuch einer multiperspektivischen pastoralen Refleksion, „Analecta Ceacoviensia” 43 (2011), s. 25–41.

Kluz M., Starość i jej problemy we współczesnej cywilizacji, [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 89–106.

Krzyżagórska B., Ludzie starsi – nadzieją Kościoła i społeczeństwa, www.orrk.pl/index.php/ kongresy-tematyczne/apostolstwo-ludzi-starszych [07.05.2014].

Ostrowski J., Przygoda W., Seniorów duszpasterstwo, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 789–793.

Przygoda W., Rodzina miejscem apostolatu ludzi w podeszłym wieku, [w:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Lublin 2009, s. 203–212.

Przygoda W., Starych duszpasterstwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 868–870.

Weron E., O godną starość. Refleksje człowieka wierzącego, Poznań 2000.

Żaba M., Ludzie starsi w Kościele, „Caritas” (2012) 4, s. 10–11.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-10

Podobne artykuły

1-10 z 35

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.