Zasada wolności religijnej w Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae Soboru Watykańskiego II

Autor

  • Lucyna Wąsik Kraków

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.1751

Słowa kluczowe:

wolność religijna, Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, prawa człowieka

Abstrakt

Temat wolności religijnej, żywo dyskutowany podczas Soboru Watykańskiego II, doczekał się w trakcie jego obrad samodzielnego dokumentu w postaci Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae. Soborowa koncepcja wolności religijnej została oparta na fundamencie godności osoby ludzkiej poznawanej poprzez rozum i objawienie. Prezentacja tej koncepcji obejmuje podmiot wolności religijnej, którym jest każdy człowiek, działający indywidualnie i wspólnie z innymi, uzewnętrzniający swoje przekonania religijne. W konsekwencji prowadzi to do powstania konkretnych relacji międzyosobowych, które stają się przestrzenią realizowania praw i obowiązków wynikających z prawa do wolności religijnej.

Bibliografia

Adamczewski W., Prawne aspekty prawa do wolności religijnej, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 82 (1997) nr 11, s. 482–487.

Benedykt XVI, Benedykt wspomina Sobór Watykański II, www.pl.radiovaticana.va/storico/2012/10/10/benedykt_xvi_wspomina_sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_ii/pol-628769 (15.03.2014).

Benedykt XVI, Prawo do wolności religijnej jest ściśle związane z godnością każdego człowieka. Przesłanie z okazji 17. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, „L’Osservatore Romano” 2011 nr 7, wydanie polskie, s. 19–20.

Czubak Z., Nauka współczesnego Kościoła o wolności religijnej, „Chrześcijanin a Współczesność” 4 (1984) nr 2, s. 5–13.

Franciszek, Angelus, www.w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150315.html (17.03.2015).

Grzelak E., Kościół Rzymskokatolicki wobec wolności sumienia, [w:] Kościół współczesny. Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, red. W. Mysłko, M. Nowaczyk, Warszawa 1985, s. 165–181.

Imbach J., Wielkie tematy Soboru, przeł. Maria Szafrańska-Brandt, Warszawa 1985.

Jan XXIII, Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności Pacem in terris, 11.04.1963, „Acta Apostolicae Sedis” 55 (1963), s. 257–304, tekst polski [w:] Encykliki społeczne Kościoła katolickiego, Świdnica 2005, s. 193–246.

Jaworski M., Wprowadzenie do Deklaracji o wolności religijnej, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, Poznań 1968, s. 409–413.

Koshy N., Wolność religijna w zmieniającym się świecie, przeł. D. Dańkowski, R. Wawer, Kraków 1998 (Wokół Współczesności).

Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013.

Mazowiecki T., Chrześcijaństwo a prawa człowieka, [w:] Chrześcijanie wobec praw człowieka. Sesja odbyta w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie w dniach 8–16 listopada 1977 roku, Paris 1980, s. 9–21.

Misztal H., Kościelne pojęcie wolności religijnej a ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r., „Kościół i Prawo” 11 (1993), s. 103–122.

Niewęgłowski W., Podstawy wolności religijnej, „Chrześcijanin w Świecie” 38 (1975) nr 6, s. 44–50.

Pavan P., Prawo do wolności religijnej w Deklaracji soborowej, „Concilium. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1966/1967 nr 1–10, Poznań–Warszawa 1969, s. 411–419.

Perz Z., Wolność religijna w duchu Soboru, [w:] Kościół w świetle Soboru, red. H. Bogacki, S. Moysa, Poznań 1968, s. 333–366.

Sobczyk P., Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 929–946, tekst polski [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, Poznań 1968, s. 414–426.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 1025–1120, tekst polski [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 537–620.

Szukalski W., Od tolerancji do wolności religijnej. Ewolucja poglądów w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Poznań 2003.

Wojtyła K., Wstęp ogólny, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, Poznań 1968, s. 9–23.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-31

Numer

Dział

Teologia