Dykasteria ds. Laikatu, Rodziny i Życia Geneza, zadania i struktura

Autor

  • Jan Dyduch Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.2219

Słowa kluczowe:

wspólnota Ludu Bożego, apostolstwo świeckich i rodzin, Dykasteria ds. laikatu, rodziny i życia

Abstrakt

Sobór Watykański II dowartościował rodziny i świeckich i ich apostolstwo, podkreślając, że świeccy stanowią Kościół – wspólnotę Ludu Bożego, uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa, są obdarowani łaską kapłaństwa wspólnego i mają właściwe sobie powołanie. Na kanwie tego nauczania Jan Paweł II ustanowił Papieską Radę Świeckich i Papieską Radę ds. Rodziny, które papież Franciszek przekształcił w Dykasterię ds. Laikatu, Rodziny i Życia. Dykasteria ta kieruje współczesnym apostolstwem świeckich i rodzin w całym Kościele.

Bibliografia

Źródła

Francesco, Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, 4.06.2016, „Communicationes”, 48 (2016), 37–41.

Franciscus, Litterae apostolicae motu proprio Sedula Mater, 17.08.2016, „Bollettino”, Sala Stampa dela Santa Sedes, B0587 (maszynopis).

Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica Pastor Bonus, 28.06.1988, „Acta Apostolicae Sedis” 80 (1988), s. 841–912.

Ioannes Paulus PP. II, Litterae apostolicae motu proprio Familia a Deo instituta, 9.05.1981, „Acta Apostolicae Sedis” 73 (1981), s. 442–444.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 30.12.1988, wyd. pol. Libreria Editrice Vaticana 1989.

Paulus PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio Catholicam Christi Ecclesiam, 6.01.1967, „Acta Apostolicae Sedis” 59 (1967), s. 25–28.

Paulus PP. VI, Motu proprio Apostolatus peragendi, 10.12.1976, „Acta Apostolicae Sedis” 68 (1976), s. 696–700.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem,1965.

Sobór Waykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965.

Literatura

Chenu M. D., Lud Boży w świecie, Kraków 1968.

Correcco E., La sacra potestas e i laici, „Studi Parmensi” 28 (1980), s. 2–36.

Dyduch J., Kardynał Wojtyła w służbie Kościołowi powszechnemu, Kraków 1998.

Sobański R., Kościół – jego konstytucja i prawo w tajemnicy zbawienia, „Analecta Cracoviensia” 8 (1976), s. 217–246.

Sztafrowski E., Kuria Rzymska, Warszawa 1981.

Żurowski M., Wspólnota kościelna determinuje charakter władzy i prawa, „Prawo Kanoniczne” 21 (1978) nr 1–2, s. 87–98.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-15

Numer

Dział

Artykuły