Biegły jako asesor w procesie skróconym przed biskupem

Autor

  • Rafał Dappa Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3827

Słowa kluczowe:

proces skrócony, biegły, asesor

Abstrakt

Rozpatrywanie spraw o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności, o której w kan. 1095 KPK, w procesie skróconym wciąż budzi wiele wątpliwości. Są one związane przede wszystkim z tematem biegłych sądowych. Niniejszy artykuł jest propozycją praktycznego rozwiązania tej kwestii, polegającą na możliwości ustanowienia biegłego sądowego asesorem. W tym celu szczegółowej analizie zostały poddane przepisy prawne dotyczące biegłych sądowych oraz urzędu asesora w procesie kanonicznym.

Bibliografia

Źródła

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars 2, s. 1–317.

Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 8.09.2015, (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015.

Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii Dignitas connubii, 25.01.2005, Città del Vaticano.

Ioannes Paulus PP. II, Ad Rotae romanae auditores coram admissos, 5.02.1987, „Acta Apostolicae Sedis” 79 (1987), s. 1453–1459.

Paulus PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio Causas matrimoniales, 28.03.1971, „Acta Apostolicae Sedis” 63 (1971), s. 441–446.

Tribunale Apostolico della Rota Romana, Sussidio applicativo del Motu pr. „Mitis Iudex Dominus Iesus”, Città del Vaticano, gennaio 2016.

Literatura przedmiotu

Bianchi P., Le condizioni di ammissione al processo breve e il ruolo del vescovo in tale forma processuale, http://www.arcidiocesitrani.it/arcidiocesi/images/documenti/2018Fedeli-separati/38.Condizioni-Ammissione-Processo-Breve-Bianchi.pdf (22.07.2020), s. 1–34.

Bunge A. W., I due processi di nullità rinnovati, e il nuovo processo „più breve davanti al Vescovo”, http://www.awbunge.com.ar/Due-processi-rinnovati-uno-nuovo.pdf (22.07.2020), s. 1–20.

Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. 2, Napoli 1988.

Góralski W., Proces małżeński skrócony przed biskupem, Płock 2017.

Krukowski J., Sądy w ogólności, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5: Księga VII – Procesy, red. J. Krukowski i in., Poznań 2007, s. 12–122.

Majer P., Komentarz do art. 14 Ratio procedendi KPKn, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 194–201.

Majer P., Komentarz do kan. 1683 KPKn, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 163–169.

Majer P., Komentarz do kan. 1687 KPKn, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 185–192.

Majer P., Okoliczności uzasadniające proces małżeński przed biskupem: podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej, potomstwa z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności; zawarcia małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub wynikającej z nieoczekiwanej ciąży kobiety; użycie przemocy fizycznej w celu wymuszenia konsensu; brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną (MIDI, art. 14 § 1), w: Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenie, red. T. Rozkrut, Tarnów 2018, s. 69–88.

Pawlak M., Zadanie asesora w trybunale kościelnym, w: Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia, t. 4, red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, s. 345–368.

Rozkrut T., Komentarz do kan. 1678, §3 KPKn, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 111–114.

Rozkrut T., Wybrane oraz praktyczne uwagi odnoszące się do zreformowanego przez papieża Franciszka procesu dotyczącego orzeczenia nieważności małżeństwa (w szczególności w przedmiocie procesu biskupiego), w: Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenie, red. T. Rozkrut, Tarnów 2018, s. 179–192.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-28

Numer

Dział

Artykuły