Osobowe spotkanie z Jezusem w słowie Bożym. Aktualność adhortacji „Verbum Domini”

Autor

  • Krzysztof Bieliński Pontificia Università Lateranense

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2130

Słowa kluczowe:

Verbum Domini, słowo Boże, sprawczy i sakramentalny charakter słowa Bożego, osobowa obecność słowa, lectio divina

Abstrakt

Punkt wyjścia artykułu stanowi przedstawione w adhortacji Verbum Domini współ­czesne rozeznanie i przeświadczenie Kościoła o potrzebie głoszenia chrześcijanom na nowo i z przekonaniem słowa Bożego, „by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii” (VD 96). Przypomniana w dokumencie nieprzedawniona możliwość „ponawiania spotkania” z osobą Jezusa Chrystusa w słowie Bożym ukazana została na podstawie dwóch aspektów misterium słowa Bożego: jego skutecznego i sakramentalnego charakteru. Autor przestrzega przed zawężonym rozumieniem misterium słowa, które opowiada się za jego skutecznością zarezerwowaną jedynie do sprawowania liturgii i wskazuje na przeżywającą dziś renesans praktykę modlitwy słowem Bożym na drodze lectio divina.

Biogram autora

  • Krzysztof Bieliński - Pontificia Università Lateranense
    Dr Krzysztof Bieliński CSsR – redemptorysta, uczeń prof. Joachima Gnilki. Doktorat z egzegezy Nowego Testamentu uzyskał na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Aktualnie wykłada teologię biblijną moralną w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Zajmuje się nauczaniem moralnym w podwójnym dziele Łukasza. E­‑mail: kbielinski@alfonsiana.org.

Bibliografia

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Rzym 30.09.2010), Kraków 2010.

Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat, Kielce 2014.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002.

XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, „Lineamenta” nr 22, Città del Vaticano 2007 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_ synod_doc_20070427_lineamenta‑­xii–assembly_pl.html (20.08.2015).

Basta P., Tutta la Scrittura è ispirata da Dio, „Parole di Vita” 3 (2015), s. 17–22.

Benedykt XVI, Pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata. Homilia Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku Wiary, 11.10.2012.

Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25–28 maja 2006, Warszawa 2006.

Benzi G., La „condiscendenza” della divina sapienza, „Parole di Vita” 3 (2015), s. 43–48.

Cantalamessa R., „Jezus zaczął głosić”. Słowo Boże w życiu Chrystusa i w misji Kościoła, „Analecta Biblica Lublinensia” 4 (2009), s. 115–129.

Czaja A., Zasadnicze elementy teologii słowa Bożego, „Roczniki Teologiczne” 55 (2008), s. 77–98.

Figura M., Sakramentalność słowa Bożego, „Communio” 5 (2001), s. 94–111.

Haręzga S., Słowo Boże, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, s. 403–406.

Kochel J., Formacja chrześcijańska według czterech Ewangelii w koncepcji kardynała Carlo Maria Martiniego, „Horyzonty Wiary” 2 (1991), s. 23–33.

Krąpiec M. A., Język, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2005, s. 330–344.

Linke W., Adhortacja „Verbum Domini” a przyszłość dyskusji o rozumieniu natchnienia, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1 (2010), s. 255–268.

Siwek G., Adhortacja Benedykta XVI o słowie Bożym w życiu u myśli Kościoła w świetle refleksji homiletycznej, „Homo Dei” 2 (2011), s. 63–77.

Sławiński H., Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Boga a kontekst sekularyzmu, „Przegląd Homiletyczny” 16 (2012), s. 119–134.

Sławiński H., Wychowanie w rodzinie do słuchania słowa Bożego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1 (2009), s. 53–65.

Virgilio G. De, L’Esortazione Apostolica Verbum Domini: prospettive teologico–pastorali, „Rivista Biblica Italiana” 59 (2011), s. 241–261.

Witczyk H., Jan Paweł II – promotor przełomu w biblistyce katolickiej XX wieku, w: Ioannes Paulus II – in memoriam. Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 407–424.

Witczyk H., Natchnienie i prawda Pisma świętego – nowe perspektywy, w: Biblia w teologii fundamentalnej, red. J. Perszon, Toruń 2010, s. 161–179.

Zagrodzki W., Sprawozdanie z dyskusji panelowej na temat „sakramentalność słowa Bożego”, „Homo Dei” 3 (2011), s. 135–139.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-20

Podobne artykuły

1-10 z 156

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.