Słodko-gorzki smak mistyki. Leksyka zmysłu smaku w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej

Autor

  • Izabela Rutkowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2524

Słowa kluczowe:

semantyka, mistyka, św. Faustyna Kowalska, zmysł smaku

Abstrakt

Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest odkrycie znaczeń, jakie św. Faustyna nadała zmysłowi smaku, a zarazem ukazanie poziomów metaforyzacji użytego przez nią słownictwa. Analiza jakościowo-ilościowa dotyczy leksyki opisującej smaki słodki i gorzki – są to bowiem jedyne nazwy smaków wskazane przez autorkę Dzienniczka. Jak wykazała analiza, większość słownictwa z tego pola została użyta do zobrazowania relacji duszy z Bogiem. Smak słodki posłużył na określenie samego Boga, obcowania z Nim. Smak gorzki konotuje głównie mękę Pańską i cierpienia, jakie Faustyna znosi w intencji dusz. W tworzeniu analogii między ciałem a duszą wyzyskuje ona słownictwo potoczne, łącząc je z biblijnym i liturgicznym. Jak wskazuje, dusza także ma swój pokarm – są nim wola Boża, łaska, mądrość Boża, a także Boże miłosierdzie.

Biogram autora

  • Izabela Rutkowska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
    Izabela Rutkowska, doktor nauk humanistycznych, językoznawca, logopeda, wykładowca PWSZ w Głogowie, członek Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego, redaktor naczelny Rocznika Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie „Spotkania”, tłumacz z języka włoskiego, autorka książki Niepojęty świat duszy. Język doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej, Tarnów 2017. E-mail: i.rutkowska@pwsz.glogow.pl.

Bibliografia

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.

Beckmann B., Wprowadzenie, w: Teresa Benedykta od Krzyża, Drogi poznania Boga, Kraków 2006, s. 15–52.

Debray R., Wprowadzenie do mediologii, tłum. A. Kapciak, Warszawa 2010.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 2003.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. P. Pachciarek, R. Turzyński, W. Zakrzewska, Warszawa 1990.

Kominek A., Jak skutecznie przekazywać prawdę o miłosierdziu Bożym? Orędzie św. Faustyny Kowalskiej w praktyce katechetycznej, w: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005, s. 261–273 (Studia Pragmalingwistyczne, 4).

Kowalska M. F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2006.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1999.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.

Marczyński A., Ciało / mistyka. Wstęp do ontologii cielesności, Kraków 2016.

Maryniarczyk A., O przyczynach partycypacji i analogii, Lublin 2005 (Zeszyty z Metafizyki, 6).

Mitrenga B., Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne, Katowice 2014.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2000.

Rutkowska I., Niepojęty świat duszy. Język doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej, Tarnów 2017.

Słownik języka polskiego, t. 2, 3, 8, red. W. Doroszewski, Warszawa 1964, reprint z 1996.

Szczepanowicz B., Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2004.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.

Urbański S., Teologia życia mistycznego, Warszawa 1999.

Urbański S., Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000.

Wspomnienia o Świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, oprac. M. E. Siepak ZMBM, Kraków 2011.

Zyzak W., Znaczenie ciała w duchowości Karola de Foucauld, „Polonia Sacra” 21 (2017) nr 3 (48), s. 129–145.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 138

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.