Pawłowa zachęta do życia poddanego Duchowi Świętemu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.28106

Słowa kluczowe:

Duch Święty, krzyż, miłość, pożądliwość ciała, zbawienie

Abstrakt

Celem autorki jest ukazanie w artykule specyfiki życia chrześcijan wyjaśnianej przez św. Pawła w Liście do Galatów (5, 13–26). Pierwszym etapem analizy egzegetycznej było określenie kontekstu literackiego perykopy, które pozwoliło wskazać zasadniczą przyczynę odmienności życia wierzących, mianowicie przyjęcie daru zbawienia. W drugiej części artykułu została wyjaśniona zależność zachodząca między darem wolności a zdolnością do życia w miłości. Apostoł wskazuje na to, że nieprzyjęcie daru zbawienia uzewnętrznia się nieuporządkowaniem w sferze seksualnej, brakiem szacunku i przebaczenia do drugiej osoby, a nawet zerwaniem więzi z Bogiem. Trzecia część artykułu dotyczy owocu uległości Duchowi Świętemu przez wierzącego, jakim jest życie w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowaniu. Uważność na Jego prowadzenie sprawia, że wierzący uzdolnieni są do przezwyciężania egoistycznych skłonności.

Bibliografia

Adamczewski B., List do Filemona. List do Kolosan, Częstochowa 2006 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 12).

Adamczewski B., Owoc Ducha — owoc mądrości. Sapiencialne cechy katalogu cnót Ga 5, 22n, „Studia Lovinensia” 3 (2001), s. 1–10.

Bednarz M., Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, Częstochowa 2006 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 13).

Chryzostom J., Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów, Kraków 2008.

Daukszewicz M., Motywacja soteriologiczna w hymnie chrzcielnym w Tt 2, 11–14; 3, 4–7, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 25 (2017) nr 2, s. 117–126.

Dąbek T. M., Owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22–23), w: T. M. Dąbek [i inni], Aby rozważać Pismo Święte, Kraków 2011, s. 201–2017.

Flis J., List do Filipian, Częstochowa 2011 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 11).

Jezierska E. J., Pawłowa definicja życia chrześcijańskiego (Ga 2, 20), w: Ope et consilio. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Swastkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Pater, Wrocław 2007, s. 130–137.

Kern K., Owoce Ducha Świętego Ga 5, 22–23, „Scriptura Sacra” 16 (2012), s. 35–46.

Klich A. E., Chrzest zjednoczeniem ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa (Rz 6, 1–14), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 70 (2017) nr 2, s. 147–161.

Klich A. E., Istota wolności w ujęciu św. Pawła, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 14 (2018/2019), s. 257–269.

Klich A. E., Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym, Kraków 2008.

Kopiczko T., Biblijne owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22–23) na drodze do dojrzałej wiary w katechezie, „Verbum Vitae” 37 (2020) nr 1, s. 257–270.

Kosiłowski P., Życie chrześcijanina (Ga 2, 16.19–20), „Studia Bobolanum” 1 (2001) nr 1, s. 93–116.

Kotecki D., „Owocem zaś ducha jest (…) umiarkowanie” (Ga 5, 23). Ludzki i teologiczny wymiar cnoty umiarkowania, w: Mądrość życia, red. M. Mróz, Toruń 2003, s. 219–243.

Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu, t. 2, Wrocław 1984.

List do Galatów. Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłum., wstęp i komentarz H. Langkammer, Lublin 1999.

List do Galatów. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, oprac. E. Szymanek, Poznań–Warszawa 1978.

Łach J., „Dla wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1), „Studia Theologica Varsaviensia” 29 (1991) nr 2, s. 33–46.

Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, Częstochowa 2012 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, III/2).

Misztal W., Współdziałanie chrześcijanina z Duchem Świętym wg Ga 5, 22–23, „Polonia Sacra” 6 (2002) nr 10, s. 311–332.

Nawrot J., Cnoty ludzkie w Listach Powszechnych, „Poznańskie Studia Teologiczne” 14 (2003), s. 21–44.

Negrier A., Léon-Dufour X., Brat, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994, s. 104–107.

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, tłum. H. Witczyk, Kielce 2019.

Pelagiusz, Komentarz do listów św. Pawła, Kraków 2019.

Pindel R., Proklamowanie Chrystusa ukrzyżowanego (Ga 3, 1–5), w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13, 8), red. A. Napiórkowski, Z. Kijas, Kraków 2004, s. 353–366 (Studia, 8).

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006.

Rakocy W., W obronie prawdy Ewangelii (List do Galatów), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych, t. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, Warszawa 1997, s. 264–289.

Rosik M., Pierwszy List do Koryntian, Częstochowa 2007 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 7).

Rosik M., „Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 13). Roztropne napomnienie nierozumnych Galatów, „Życie Konsekrowane” (2012) nr 1, s. 8–13.

Stasiak S., Niewystarczalność Prawa w wychowaniu według Listu do Galatów, „Verbum Vitae” 11 (2012) nr 21, s. 159–181.

Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, Warszawa 2014.

Szymanek E., Istota synostwa Bożego (Ga 3, 26–27), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 16 (1969) z. 1, s. 61–76.

Tamez E., List do Galatów, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. R. Farmer, Warszawa 2000, s. 1507–1520.

Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian, Poznań 1987.

Wiener C., Miłość, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994, s. 484–492.

Zdziarstek R. S., Egzystencjalna godność chrześcijanina — zobowiązaniem prowadzenia przez niego godziwego życia moralnego (Ga 5, 25), „Quaestiones Selectae” 12 (2005) nr 19, s. 125–130.

Zdziarstek R. S., Poddanie się wiernych działaniu Ducha Świętego — obroną przed uleganiem złym pokusom ich natury sprzed grzechu (Ga 5, 16), „Studia Sandomierskie” 14 (2007) z. 2–4, s. 363–376.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 107

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.