Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia katechez do młodzieży

Autor

  • Henryk Sławiński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1114

Słowa kluczowe:

młodzi, katecheza, Światowe Dni Młodych, autorytet, idol, święci

Abstrakt

Głoszenie katechez do młodych dokonuje się zawsze w określonym kontekście. Artykuł omawia najpierw katechezę z perspektywy teologii słowa Bożego, następnie wyjaśnia interesującą etymologię terminu „katecheza”, przypomina niezmienną istotę treści katechez oraz podkreśla, że na jej skuteczny przekaz wpływa doświadczenie wspólnoty wiary, wzajemnego wsłuchiwania się i dzielenia interpretacją życia przez pryzmat słowa Bożego. W artykule omówiona jest także ważna rola autorytetu wpływającego na młodzież. Może nim być głosiciel katechez, o ile zachowuje spójność sposobu życia z nauczaniem. Fascynującymi autorytetami, wciąż atrakcyjnymi dla młodzieży, są święci. W kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016 skoncentrowanych wokół słów „błogosławieni miłosierni” warto przypomnieć sylwetki młodych świętych czyniących miłosierdzie. Wśród nich jest ich wielu, którzy byli związani z Krakowem. Jak wieloaspektowe jest pojęcie miłosierdzia, tak różnorodni są święci, którzy je praktykowali. Tym, co najbardziej zostaje w pamięci, jest nie tylko treść, co doświadczenie wspólnoty i współuczestnictwa w ważnym wydarzeniu.

Biogram autora

Henryk Sławiński - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Henryk Sławiński – prezbiter, dr hab., homileta i pedagog, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy św. Rodziny. Redaktor naczelny czasopisma teologicznego „Polonia Sacra”; przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich, członek stowarzyszenia Arbeitsgemeinschaft für Homiletik, członek Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego, koordynator współpracy zagranicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z uczelniami we Francji i krajach Beneluxu. Mieszka w Krakowie.

Bibliografia

Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym: osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przekł. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 1994, s. 113–174.

Balcerowicz L., Uwagi o autorytecie, [w:] O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, red. J. Jagiełło, Kraków 2008, s. 52–58.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Verbum Domini (30.09.2010).

Blachnicki F., Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium (24.10.2013).

Griesmayr G., Liesenfeld S., Chiara Luce Badano: „Gott liebt mich doch!”, Friedberg 2013.

Hieronim, św., Translatio homiliarum Origenis in Lucam, 36, PL 324–325.

Jagiełło J., Wprowadzenie: kryzys autorytetu – kryzys myślenia, [w:] O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, red. J. Jagiełło, Kraków 2008, s. 7–15.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum (11.10.1992), AAS 86 (1994), s. 113–118; tekst polski: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 5–9.

Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Cittá del Vaticano 1987.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Konderak E., Krawiec Tyranowski, „List” 10 (2005), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/krawiec.html [dostęp: 20.02.2015].

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994.

Kosmana I., Rola wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia: studium z homiletyki na przykładzie św. Maksymiliana, Niepokalanów 2013.

Lubac H., de, SJ, Słowo Boga w historii człowieka. Objawienie Boże, przekł. B. Czarnomorska, Kraków 1997, s. 62.

Misiaszek K., Status metodologiczny teologii katechetycznej (katechetyki), [w:] Metodologia teologii praktycznej, red. W. Przyczyna, Kraków 2011, s. 85–94.

Moysa S., Słowo zbawienia, Kraków 1974.

Müller M., Honnefelder L., Autorität. I. Philosophisch, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. 1, Hrsg. W. Kasper u. a., Freiburg–Basel–Rom–Wien 1993, k. 1298–1299.

Orygenes, In Evangelium secundum Matthaeum 17, 7: PG 13, 1197B.

Panuś T., Współczesne kierunki katechetyczne, [w:] Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 109–197.

Pock J., Zwischen Videoclips und SMS. Jugendpredigt unter den Bedingungen der Medienkultur, [w:] Jugend und Predigt. Zwei fremde Welten?, Hrsg. M. Meyer-Blanck, U. Roth, J. Seip, München 2008, s. 159–169.

Przyczyna W., Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku, „Ateneum Kapłańskie” 554 (2001) z. 1, t. 137, s. 30–37.

Ratzinger J. (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.

Schneider N., Zwei Typen von Predigt, [w:] Jugend und Predigt. Zwei fremde Welten?, Hrsg. M. Meyer-Blanck, U. Roth, J. Seip, München 2008, s. 105–107.

Sławiński H., Autorytet kaznodziei wsparciem autorytetu rodziców, [w:] Rodzina szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, s. 133–142, s. 133–142 (Colloquia Disputationes, 18).

Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008.

Sławiński H., Podstawy przepowiadania liturgicznego. Propozycja amerykańska, „Homo Dei” 254 (2000) nr 1, s. 80–93.

Sławiński H., Słowo na niedzielę. Homilie na rok B, Kraków 2014, s. 40–41.

Sławiński H., Źródła autorytetu kaznodziei, „Ateneum Kapłańskie” 606 (2010), z. 2, s. 313–324.

Słownik łacińsko-polski, t. 1, red. M. Plezia, Warszawa 1959.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965).

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łaciński i polski, Poznań 1968.

The Bishops’ Committee on Priestly Life and Ministry. National Conference of Catholic Bishops, Fulfilled in Your Hearing. The Homily in the Sunday Assembly, Washington 1982; wydanie polskie: „Dziś spełniły się słowa Pisma…”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, red. H. Sławiński, Włocławek 2002.

Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1979, s. 348.

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 1, red. S. Dubisz, Warszawa 2006, s. 158.

Vela J. A., Das Paradigma pastoralen Handelns in der Jugendarbeit, „Concilium” 43 (2007), nr 5, s. 585–594.

Strony internetowe

http://www.72stunden.de/ [dostęp: 13.10.2014].

https://www.72h.at/site/dioezese/oberoesterreich [dostęp: 13.10.2014].

https://www.72h.at/site/presse/article/173.html [dostęp: 13.10.2014].

Pobrania

Opublikowane

2015-09-01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy