Ἡ κοιλία of the Temple? Jn 7:38 Revisited in the Light of 1Kgs

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.3011

Słowa kluczowe:

1 Księga Królewska, Ewangelia wg św. Jana, J 7,37–39, metoda intertekstualna, nowe narodzenie, świątynia jerozolimska, wnętrze, woda, łono

Abstrakt

For many years biblical scholars have been trying to answer the question of what “Scripture” is fulfilled in the Jesus’ words in Jn 7:38. Two dominant interpretative trends – christological and anthropological – are often juxtaposed as complementary. The aim of this article, based on the intertextual approach, is to show another point of reference – the description of the first temple in Jerusalem in 1Kgs 6–7, which contains an unknown architectural element rendered by the Hebrew word בֶ טֶןּּ , simi-lar in meaning to κοιλία from Jn 7:38 – as well as to analyze both the christological and anthropological aspects of showing the temple as a human body and the human body as a temple, with the particular emphasis on the symbolism of flowing water in the context of the (new) birth.

Bibliografia

Allison, D.C., Jr., The Living Water, “Saint Vladimir’s Theological Quarterly” 30 (1986), v. 2, p. 143–157.

Baffes, M., Christology and Discipleship in John 7:37–38, “Biblical Theology Bulletin” 41 (2011), v. 3, p. 144–150.

Barker, M., King of the Jews: Temple Theology in John’s Gospel, London 2014.

Barrett, C.K., The Gospel according to John, 2nd ed., Philadelphia 1978.

Bauer, W., et al., Greek–English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., Chicago 1999.

Beale, J.K., The Book of Revelation, Grand Rapids 1999.

Bienaime, G., L’annonce des fleuves d’eau vive en Jean 7,37–39, “Revue théologique du Louvain” 21 (1990), p. 281–301, 417–454.

Boismard, M.E., De son ventre couleront des fleuves d’eau – Jo., VII, 38, “Revue biblique” 65 (1958), p. 523–546.

Boismard, M.E., Les citations targumiques dans le quatrième évangile, “Revue biblique” 66 (1959), p. 374–378.

Brown, R.E., The Gospel according to John (I–XII): Introduction, translation, and notes, New Haven – London 2008.

Bultmann, R., The Gospel of John: A Commentary, Eugene 2014.

Burney, C.F., The Aramaic Origin of the Fourth Gospel, Oxford 1922.

Cogan, M., I Kings: a New Translation with Introduction and Commentary, New Haven – London 2008.

Coloe, M.L., Dwelling in the Household of God, Collegeville 2007.

Coloe, M.L., God Dwells with Us. Temple Symbolism in the Fourth Gospel, Collegeville 2001.

Cortes, J.B., Yet Another Look at Jn 7,37–38, “Catholic Biblical Quarterly” 29 (1967), v. 1, p. 75–86.

Crutcher, R.G., That He Might Be Revealed. Water Imagery and the Identity of Jesus in the Gospel of John, Eugene 2015.

Daise, M.A., If Anyone Thirsts, Let That One Come to Me and Drink: The Literary Texture of John 7:37b–38a, “Journal of Biblical Literature” 122 (2003), v. 4, p. 687–699.

DeVries, S.J., 1 Kings, Dallas 1985.

Dufour, X.L., Le signe du Temple selon Saint Jean, “Revue des Sciences Religieuses” 39 (1951), v. 2, p. 155–175.

Francis, Incontro di preghiera con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali. Discorso del Santo Padre [https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/november/documents/20221106–chiesa–bahrain.html; accessed 17 XI 2023]

Freed, E.D., Old Testament Quotations in the Gospel of John, Leiden 1965.

Greene, J.R., Integrating Interpretations of John 7:37–39 into the Temple Theme: The Spirit as Efflux from the New Temple, “Neotestamentica” 47 (2013), v. 2, p. 333–353.

Grelot, P., ’De son ventre couleront des fleuves d’eau.’ La citation scripturaire de Jean, VII, 38, “Revue biblique” 66 (1959), p. 369–374.

Grelot, P., À propos de Jean VII, 38, “Revue biblique” 67 (1960), p. 224–225.

Grelot, P., Jean, VII, 38: Eau de rocher ou source de Temple?, “Revue biblique” 70 (1963), p. 43–51.

Grigsby, B.H., If Any Man Thirsts… Observations on the Rabbinic Background of John 7:37–39, “Biblica” 67 (1986), v. 1, p. 101–108.

Hullin. Part 1, ed. Steinsalz, A.E.I., Jerusalem 2018.

Kamanzi, M.S., “The Temple of His Body” (Jn 2,21): Rediscovering Churches and Human Beings as Sacred Spaces, in: “Reinventing Theology in Post–Genocide Rwanda”, eds. Uwineza, M.– Rutagambwa, E. – Kamanzi, M.S., Washington 2023, p. 63–75.

Keener, C.S., Gospel of John. A Commentary, Grand Rapids 2003.

Kerr, A.R., The Temple of Jesus’ Body: The Temple Theme in the Gospel of John, Sheffield 2002.

Koehler, L. Baumgartner, W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden 1994–2000.

Kotecki, D., Księga Ezechiela w Ewangelii według św. Jana na przykładzie obrazu Dobrego Pasterza (J 10) oraz „strumieni wody życia” (J 7,37–39), „Collectanea Theologica” 77 (2007), v. 4, p. 49–77.

Kubiś, A., Drzewo figowe, osioł i woda żywa. Rola Księgi Zachariasza w Ewangelii Janowej, „Resovia Sacra” 22 (2015), p. 211–237.

Kubiś, A., The Book of Zechariah in the Gospel of John, Pendé 2012.

Kysar, R., John, Minneapolis 1986.

Liddell, H.G. Scott, R., A Greek–English Lexicon, eds. Jones, H.S. – McKenzie, R., Oxford 1940.

Maier, W.A., III, 1 Kings 1–11, Saint Louis 2018.

Marcus, J., Rivers of Living Water from Jesus’ Belly (John 7:38), “Journal of Biblical Literature” 117 (1998), v. 2, p. 328–330.

Menken, M.J.J., The Origin of the Old Testament Quotation in John 7:38, “Novum Testamentum” 38 (1996), v. 2, p. 160–175.

Mędala, S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12, Częstochowa 2010.

Missale Romanum, Vatican 1962.

Missale Romanum. Editio typica tertia, Vatican 2002.

Moloney, F.J., The Gospel of John, ed. Harrington, D.J., Collegeville 1998.

Moloney, F.J., The Gospel of John. Text and Context, Boston 2005.

Morris, L., The Gospel according to John, Grand Rapids 1995.

Murtonen, A., Hebrew in Its West Semitic Setting, Leiden – New York – Copenhagen – Koln 1989.

Myers, C.L., Jachin and Boaz in Religious and Political Perspective, “Catholic Biblical Quarterly” 45 (1983), p. 167–178.

Pinto da Silva, A., Ancora Giovanni 7,37–39 (III): La Citazione Biblica, “Salesianum” 76 (2014), p. 593–623.

Pinto da Silva, A., Ancora Giovanni 7,37–39, “Salesianum” 66 (2004), p. 13–30.

Pinto da Silva, A., Giovanni 7,37–39, “Salesianum” 45 (1983), p. 575–592.

Powęska, M.F., The Christological Metaphors of Wine, Water and Bread Against Their Sapiential Background in John’s Gospel. An Intertextual Study, Göttingen 2024 [forthcoming].

Prokop, D., The Pillars of the First Temple (1 Kgs 7,15–22). A Study from Ancient Near Eastern, Biblical, Archaeological, and Iconographic Perspectives, Tübingen 2020.

Schnackenburg, R., Il vangelo di Giovanni. Parte seconda, Brescia 1977.

The Aramaic Bible: Targum Jonathan of the Former Prophets, eds. Cathcart, K. Maher, M. McNamara, M., Collegeville 1990.

Thyen, H., Das Johannesevangelium, Tübingen 2005.

Urlich, E., The Biblical Qumran Scrolls. Transciptions and Textual Variants, Leiden

– Boston 2010.

Walde, A. Hoffman, J.B., Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 2008.

Zumstein, J., L’Évangile selon Saint Jean (1–12), Genève 2014.

Opublikowane

2024-02-07

Numer

Dział

Nauki biblijne

Podobne artykuły

1-10 z 71

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.