Zarys filozoficznych poglądów Stanisława Lema

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.3015

Słowa kluczowe:

antropologia, filozofia, Lem, ontologia, poglądy

Abstrakt

W niniejszym artykule starano się zwięźle przedstawić główne założenia filozoficzne Stanisława Lema. Ułożono je według porządku typowego dla klasycznej filozofii chrześcijańskiej, omawiając kolejno zagadnienia poznawcze i naukowe, ontologiczne, dotyczące bytu absolutnego oraz antropologiczne i etyczne. Analiza filozoficznych poglądów Lema rodzi potrzebę głębszego wniknięcia w dociekania polskiego futurologa, który – jak widać z jego tez i wniosków – antycypował popularne dziś w filozofii postmodernistycznej poglądy na długo przed ich ogłoszeniem przez ludzi uznawanych za ich twórców. Zwraca też uwagę swoisty realizm polskiego autora, który może niekiedy graniczyć z filozoficznym pesymizmem. Z powodu oryginalności jego dzieła na pewno warto poddać tezy Lema głębokiej analizie i dyskusji.

Bibliografia

Źródła drukowane:

Jan Paweł II, Fides et ratio, Kraków 1999.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Lem S., Fiasko, Kraków 2017.

Lem S., Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, Warszawa 2010.

Lem S., Dzienniki gwiazdowe, Kraków 2012.

Lem S., Golem XIV, Kraków 1981.

Lem S., Katar, Kraków 1976.

Lem S., Sex Wars, Kraków 2004.

Lem S., Śledztwo, Kraków 1959.

Opracowania:

Gajewska A., Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Poznań 2016.

Gomółka Ł., Filozofia w nauce i nauka w filozofii. Kilka uwag w świetle myśli Stanisława Lema, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 25 (2016), nr 2 (98), s. 539–551.

Jaroszyński P., Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Lublin 2008.

Judycki S., O klasycznym pojęciu prawdy, „Roczniki Filozoficzne” 49 (2001), z. 1, s. 25–62.

Krąpiec M.A. [i in.], Wprowadzenie do filozofii, Lublin 2012.

Okołowski P., Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema, Warszawa 2010.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 3, Systemy epoki hellenistycznej, tłum. I. Zieliński, Lublin 2004.

Sobota J., Akcenty filozoficzne w prozie Stanisława Lema, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 28 (2022), s. 145–163.

Tarski A., Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Warszawa 1933.

Źródła internetowe:

Stanisław Lem mówi o nauce i wierze, www.youtube.com/watch?v=pm0VXfxlQlk [dostęp: 10 XII 2023 r.].

Pobrania

Opublikowane

2024-02-07

Numer

Dział

Filozofia

Podobne artykuły

1-10 z 15

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.