Rekursy administracyjne w systemie sprawiedliwości administracyjnej w Kościele

Marcin Bałdyga

Abstrakt


Sprawiedliwość administracyjna w Kościele to całokształt środków prawnych, dzięki którym wierni mogą domagać się od władzy administracyjnej Kościoła działania zgodnego z przepisami prawa i szeroko rozumianą sprawiedliwością. Jest ona odzwierciedleniem podstawowego prawa do obrony, które przysługuje wszystkim wiernym, a które wynika z ich godności i konkretnej pozycji w Kościele.
Poprzez zasadę legalności ustawodawca kościelny wskazuje, że kościelne organy władzy wykonawczej mają obowiązek wydawania decyzji oraz stanowienia konkretnych aktów administracyjnych z zachowaniem norm prawa kanonicznego, które należy rozumieć jako zespół norm usytułowanych w ustawach i innych aktach prawnych, odpowiednio usystematyzowanych, zarówno pochodzenia czysto ludzkiego, jak i Bożego.
W systemie kościelnego prawa administracyjnego wierni mają szeroki wachlarz środków prawnych, służących ochronie należnych im praw podmiotowych: od środków pojednawczych, których celem jest podjęcie działań zmierzających do uniknięcia sporu administracyjnego, po środki odwoławcze, umożliwiające dochodzenie własnych praw na sali sądowej czy forum administracyjnym.

Słowa kluczowe


sprawiedliwość administracyjna; Kościół; rekursy administracyjne; zasada legalności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białobrzeski T., Wady kościelnych aktów administracyjnych, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 179–200.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Dzięga A., Ochrona sądowa praw wiernych, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 99–106.

Erlebach G., Dzięga A., Krukowski J. (red. nauk.), Sztychmiler R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5: Księga VII. Procesy, Poznań 2007.

Grocholewski Z., Posoborowy rozwój sprawiedliwości administracyjnej w Kościele, w: Arcybiskup Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Stasiak, Lublin 2001, s. 57–72.

Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28.06.1988, „Acta Apostolicae Sedis” 80 (1988), s. 841–912; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 217–257.

Kraiński W., Kontrola kościelnych aktów administracyjnych pod względem legalności i poprawności merytorycznej, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 201–

Krukowski J., Kanoniczne prawo powszechne i prawo partykularne w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski i synody, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 60–68.

Krukowski J., Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011.

Lempa F., Odpowiedzialność administracji kościelnej za szkody wynikłe z nielegalnego aktu administracyjnego, Lublin 1985.

Leszczyński G., Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008.

Leszczyński G., Sprawiedliwość administracyjna w Kościele, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 185–202.

Leszczyński G., Zasady ogólnej procedury administracyjnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 167–178.

Miziński A., Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 109–142.

Miziński A., Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego, „TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 4 (2011), s. 102–117.

Paulus VI, Constitutio apostolica De Romana Curia Regimini Ecclesiae Universae, 15.08.1967, „Acta Apostolicae Sedis” 59 (1967), s. 885–928; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 166–196.

Przytuła F., Zasada legalności a funkcjonowanie administracji kościelnej, Lublin 1985.

Rozkrut T., Ochrona sądowa praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 107–120.

Sitarz M., Kompetencje kontrolne Stolicy Apostolskiej względem działalności legislacyjnej organów władzy w Kościele partykularnym, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 725–738.

Sitarz M., Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 65–86.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.
Copyright (c) 2018 Marcin Bałdyga