Relacje biskupów tarnowskich ze Zgromadzeniem Służebniczek Dębickich w latach 1880–1937

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.41205

Słowa kluczowe:

służebniczki dębickie, diecezja tarnowska, Alojzy Pukalski, Ignacy Łobos, Leon Wałęga, Franciszek Lisowski

Abstrakt

Założyciel Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, bł. Edmund Bojanowski, zobowiązał siostry do stałej relacji z rządcą diecezji, na terenie której znajdują się ich placówki. Nakazywał służebniczkom podporządkowanie biskupowi. Bez jego zezwolenia nie można było otwierać nowych domów. Ordynariuszowi lub wyznaczonemu przez niego kapłanowi — komisarzowi biskupiemu, siostry zdawały też sprawozdanie z działalności. Wpisy w kronikach zakonnych oraz w dokumentach konsystorialnych świadczą o ojcowskim podejściu tarnowskich biskupów do służebniczek dębickich — począwszy od bp. Józefa Alojzego Pukalskiego (bp. tarnowskiego w latach 1851–1885), za którego rządów w diecezji siostry założyły swoją pierwszą placówkę, aż do bp. Franciszka Lisowskiego (bp. tarnowskiego w latach 1933–1939), kiedy to za jego pasterzowania papież Pius XI zatwierdził konstytucje zgromadzenia, dzięki czemu weszło ono pod szczególną opiekę Kościoła.

Bibliografia

Archiwum Główne Służebniczek Dębickich, Historia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy, Dębica 1940.

Archiwum Główne Służebniczek Dębickich, Kronika Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanego Poczęcia w Dębicy. Księga I. 1903–1940.

Archiwum Główne Służebniczek Dębickich, Pismo bp. F. Lisowskiego do matki Generalnej SS. Służebniczek NMP w Dębicy w sprawie zmian w habicie z dnia 20 XI 1934 roku, w: Korespondencja z ordynariuszami i kuriami biskupimi (1923–1959), sygn. I-A-e-7/6.

Biel B., Działalność zgromadzeń zakonnych żeńskich w diecezji tarnowskiej, „Currenda” 1988 nr 1.

Goździewski S., Z Tarnowa, „Nasza Sprawa” 2 (1934) nr 50, s. 11.

Historia dębickiej kapliczki Edmundowej, red. A. Skrzypek, https://siostry.net/historia-kapliczki/ (6.10.2022).

List pasterski bp. Franciszka Lisowskiego do duchowieństwa z okazji ingresu do katedry tarnowskiej z dnia 3 V 1933 r., „Currenda” 1933 nr 6.

Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 1–4, Tarnów 1999–2004.

Skrzypek A., Służebniczki dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891–1989, Dębica 2016.

Soprych J., Biskup Franciszek Lisowski (1876–1939). Teolog i duszpasterz, Tarnów 2017.

Soprych J., Krótka historia kultu Matki Bożej w diecezji tarnowskiej, w: Maryja w Biblii i Kościele, red. P. Łabuda, Tarnów 2020.

Tajanowicz W., Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914–1939, Dębica 2017.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 14

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.