Instytut Teologiczny w Tarnowie — zapoznana uczelnia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.42202

Słowa kluczowe:

Instytut Teologiczny, seminarium duchowne, Tarnów

Abstrakt

W 1838 roku rozpoczął swoją działalność Instytut Teologiczny w Tarnowie. Jego zadaniem miało być kształcenie alumnów seminarium duchownego w Tarnowie. Seminarium odpowiadało za formację duchową, a instytut za intelektualną. Jednak w świadomości diecezjan, a nawet samych adeptów tej uczelni, to seminarium kształciło. Na taki stan rzeczy wpłynęło kilka czynników. Najważniejsze, jak się wydaje, było to, że rektor seminarium stał często na czele instytutu. W 2004 roku Instytut Teologiczny w Tarnowie, istniejący od czasów austriackich, został ostatecznie przekształcony w specyficzny Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tym samym przestała istnieć najstarsza uczelnia wyższa Tarnowa. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zawiłych relacji seminarium duchownego z Instytutem Teologicznym, skutkujących znikomą wiedzą księży i diecezjan na temat jego istnienia i działalności.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

Archiwum Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ablewicz J. ks. bp, Kazanie wygłoszone w kościele parafialnym w Bochni, „Currenda” 122 (1972) nr 1–6, s. 99–102.

Banach R., Początki Seminarium Duchownego w Tarnowie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 5 (1972), s. 183–197.

„Currenda. Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” (1885) nr 1; nr 4.

Gajda P. ks., Sylwetki biograficzne profesorów Seminarium Duchownego w Tarnowie, „Currenda” 109 (1959) nr 5–6, s. 291–334.

Informator. Rok akademicki 1999/2000. Instytut Teologiczny w Tarnowie, Tarnów 1999.

Kokoszka A., Inauguracja roku akademickiego 1988/1989, „Currenda” 139 (1989) nr 1–3, s. 24–28.

Kubiś A., Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954–1981, Kraków 2005.

Kumor B., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1789–1985, Kraków 1985.

Kumor B., „Ratio studiorum” w polskich seminariach duchownych, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Lublin 1973, s. 473–480.

Kumor B., Dzieje polityczno-gospodarcze diecezji tarnowskiej, Lublin 1958.

Mutationes inter Venerabilem Clerum, „Currenda” (1883) nr 19, s. 147–148.

Mutationes inter Venerabilem Clerum, „Currenda” (1886) nr 21, s. 183–184.

Nowak A., Studia w Seminarium Duchownym w Tarnowie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 6 (1977), s. 271–281.

Nowak A. ks., Z okazji 150-lecia Seminarium Duchownego w Tarnowie, „Currenda” 122 (1972) nr 1–6, s. 89–95.

Nowak A. ks., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1788–1985, t. 1, Tarnów 1999.

Nowak A. ks., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1788–1985, t. 2, Tarnów 2000.

Nowak J., Uczelnie tarnowskie, „Gość Niedzielny” 20 (2002), wkładka tarnowska, s. 20–21.

Relacja o stanie diecezji tarnowskiej biskupa Józefa Alojzego Pukalskiego, „Archiwa i Biblioteki Kościelne” 34 (1977), s. 351–369.

Rocznik diecezji tarnowskiej 1936, Tarnów 1936.

Schematismus 1838; 1843; 1845; 1850.

Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1992. Część historyczna, Tarnów 1992.

Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 2000, Tarnów 2000.

Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1928 r. (Nr IV. S. W. 373/28) w sprawie programu studiów i egzaminów na wydziałach teologii katolickiej w Uniwersytetach na stopień magistra teologii, „Currenda” (1928) nr 12, s. 80–82.

Żurek A. ks., Historia Wydziału Teologicznego do roku 2010, „Tarnowskie Studia Historyczne” 3 (2013), s. 104–121.

Żurek A. ks., Studia o charakterze teologicznym i religijnym w diecezji tarnowskiej od początku jej dziejów, w: Instytucje i wydarzenia, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2012, s. 223–226.

Żurek A. ks., Troska Kościoła tarnowskiego o formację intelektualną duchownych. W świetle synodów diecezji tarnowskiej, w: Synody diecezji tarnowskiej, red. A. Żurek, J. Soprych, Kraków 2017, s. 153–165.

Żurek A. ks., Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, w: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła w Krakowie (2004–2014), Tarnów 2014, s. 11–24.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 114

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.