Platforma czasopism


Analecta Cracoviensia

„Analecta Cracoviensia” jest czasopismem rocznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku i jest stale prenumerowane przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Annales Canonici

Rocznik prawniczy skierowany jest do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego. W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i za granicą.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Folia Historica Cracoviensia

Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu.

Folia Historica Cracoviensia jest pismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Logos i Ethos

Logos i Ethos jest naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna) Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii. Publikujemy: artykuły naukowe, przekłady, komentarze, recenzje, sprawozdania, wywiady oraz artykuły związane z filozofią ks. prof. Józefa Tischnera (tzw. „tischneriana”). Nabór tekstów prowadzimy w trybie ciągłym. Nie narzucamy tematów przewodnich dla zwykłych numerów. Publikujemy również numery specjalne, których artykuły są powiązane tematycznie. Logos i Ethos znajduje się na następujących indeksach czasopism naukowych: CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), INFOBASE INDEX (Journal Evaluation), INDEX COPERNICUS, BAZHUM, POL-INDEX, PBN (Polska Bibliografia Naukowa) PHILOSOPHER'S INDEX. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW z 18.12.2019 roku Logos i Ethos otrzymał 20 punktów za publikację w czasopiśmie. Logos i Ethos począwszy od numeru LiE_2_2014(37) stosuje cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych (DOI), natomiast identyfikatory naukowców (ORCID) począwszy od numeru LiE_2_2018(48).

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Orientalia Christiana Cracoviensia

„Orientalia Christiana Cracoviensia” jest interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym poświęconym badaniom chrześcijaństwa na rozległych obszarach szeroko rozumianego Wschodu. Zajmuje się badaniem historycznych Kościołów w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Eksploruje pogranicza chrześcijaństwa, bada relacje miedzy chrześcijanami Wschodu i Zachodu oraz relacje chrześcijańsko-muzułmańskie, a także stosunek chrześcijan do różnych tradycji azjatyckich. Tworzy platformę wymiany myśli, opinii i propozycji metod badawczych, zachęcając do publikowania autorów z różnych dziedzin: historyków, socjologów, antropologów, kulturoznawców, teologów.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Nagłówek strony

Polonia Sacra

"Polonia Sacra" publikuje artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Pro Musica Sacra

"Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ma następującą strukturę: I – Artykuły i rozprawy; II – Uwagi, polemiki, komunikaty; III – Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

"Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki" to recenzowany rocznik podejmujący zagadnienia szeroko rozumianej filozofii humanistycznej. Jest to próba zmierzenia się z wielobarwnym wachlarzem problemów, związanych z refleksją nad człowiekiem, społeczeństwem i szeroko pojętą sferą kultury, bez porzucania reguł rzetelnego namysłu, oferowanych przez humanistyczną gałąź filozofii.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia

Studia Sandomierskie

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Semina Scientiarum

"Semina Scientiarum" to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. To periodyk o profilu zbliżonym do "Zagadnień Filozoficznych w Nauce" (pierwotnie stanowił ich suplement). Zasadniczym celem "Semina Scientiarum" jest realizacja programu „filozofii w nauce". Autorzy zajmują się więc przede wszystkim filozoficznymi aspektami nauk przyrodniczych. Szczegółowe dyscypliny, do których odnoszą się publikowane artykuły naukowe, to m.in.: metodologia i ogólna filozofia nauki, filozofia przyrody, filozofia fizyki, kosmologia, logika i filozofia logiki, filozofia matematyki, a także kognitywistyka i teoria ewolucji. Pojawiają się jednak rownież teksty poruszające problematykę filozofii analitycznej czy filozofii medycyny. Oprócz artykułów czasopismo publikuje również recenzje polskich i zagranicznych publikacji naukowych, a także sprawozdania z wydarzeń takich jak konferencje, sympozja czy zjazdy naukowe.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Studia Socialia Cracoviensia

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Tarnowskie Studia Teologiczne

"Tarnowskie Studia Teologiczne" są naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1938 roku przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Textus et Studia

Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

Theological Research. The Journal of Systematic Theology

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj

The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Recenzowane pismo naukowe powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II podejmujące dyskusję dotyczącą zagadnień z zakresu powyższych i innych zbliżonych dziedzin. Periodyk wydawany na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, od 2011 roku, czyli roku beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Czasopismo publikuje rocznie ponad 20 artykułów o charakterze naukowym oraz przeglądowym. The Person and the Challenges jest indeksowane w następujących bazach: DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ERIH Plus, Index Copernicus, Pol-index.

Pokaż czasopismo Aktualny numer Zarejestruj