Evelyn Underhill rozumienie mistyki

Mirosław Kiwka

Abstrakt


W świecie anglojęzycznym I połowy XX wieku Evelyn Underhill (1875–1941) była jedną z najbardziej poczytnych autorek, piszących o religii i życiu duchowym, a szczególnie o mistyce chrześcijańskiej. Ukazanie zasadniczych elementów jej teorii mistyki stanowi zasadniczy cel niniejszego przedłożenia. Jego realizację otwiera przedstawienie wypracowanego przez nią pojęcia mistyki i jej zasadniczych charakterystyk. Omówienie etapów procesu mistycznego, problemu autentyczności oraz jedności doświadczenia mistycznego łącznie z kontekstem filozoficznym i strukturami antropologicznymi, które autorka wykorzystuje w swoich analizach – stanowi tematykę dalszej części opracowania. Całość zamyka niezwykle inspirująca wizja mistycznej przyszłości rodzaju ludzkiego, jaką znajdujemy w publikacjach tej anglikańskiej pisarki.


Słowa kluczowe


Evelyn Underhill; filozofia religii; mistyka; doświadczenie mistyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong C. J. R., Evelyn Underhill (1875–1941). An Introduction to Her Life and Writings, Grand Rapids 1976.

Callahan A., Evelyn Underhill: Spirituality for Daily Living, Lanham 1997.

Cropper M., The Life of Evelyn Underhill, New York 1958.

The Essential Writings of Christian Mysticism, ed. B. McGinn, New York 2006.

Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy, ed. D. Greene, Albany 1988.

Greene D., Evelyn Underhill: Artist of the Infinite Life, Notre Dame 1998.

Hügel von F., The Mystical Element of Religion: As Studied in Saint Catherine of Genoa and Her Friends, London–New York 1909.

James W., Doświadczenia religijne, tłum. J. Hempel, Kraków 2001.

Kiwka M., Doświadczenie mistyczne w ujęciu konstruktywistycznego kontekstualizmu S. T. Katza, „Roczniki Filozoficzne” 1 (2007), s. 159–188.

Kiwka M., Mistyczne implikacje Arystotelesowskiej koncepcji miejsca naturalnego, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2014 nr 2, s. 7–19.

Kiwka M., Mistycyzm integralny w ujęciu Bernarda McGinna, „Roczniki Filozoficzne” 1 (2017), s. 23–42.

Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993.

Ramsey M., Allchin A. M., Evelyn Underhill. Two Centenary Essays, Oxford 1977.

Underhill E., The Authority of Personal Religious Experience, w: Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy, ed. D. Greene, Albany 1988, s. 117–132.

Underhill E., Bergson and the Mystics, w: Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy, ed. D. Greene, Albany 1988, s. 47–60.

Underhill E., The Mystic as Creative Artist, w: Understanding Mysticism, ed. by R. Woods, Garden City 1980, s. 400–414.

Underhill E., Mysticism. The Nature and Development of Spiritual Consciousness, Oxford 2002.

Underhill E., The Mystics of the Church, Cambridge 1925.

Underhill E., Defense of Magic, w: Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy, ed. D. Greene, Albany 1988, s. 31–46.

Underhill E., The Essentials of Mysticism, w: Understanding Mysticism, ed. by R. Woods, Garden City 1980, s. 26–41.

Underhill E., Future of Mysticism, w: Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy, ed. D. Greene, Albany 1988, s. 61–67.

Underhill E., God and Spirit, w: Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy, ed. D. Greene, Albany 1988, s. 177–190.

Underhill E., Our Two-Fold Relation to Reality, w: Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy, ed. D. Greene, Albany 1988, s. 161–176.

Underhill E., Practical Mysticism, New York 1915.
Copyright (c) 2019 Mirosław Kiwka