Tom 13 (2017)

Annales Canonici

Spis treści

Artykuły

Urząd dziekana w aspekcie prawnokanonicznym PDF
Jerzy Adamczyk 9-37
I precetti ecclesiali – la pastorale e il diritto tra universale e particolare PDF (Italiano)
Jan Dohnalik 39-56
Dykasteria ds. Laikatu, Rodziny i Życia Geneza, zadania i struktura PDF
Jan Dyduch 57-71
Rady, które wspierają biskupa diecezjalnego PDF
Stanisław Iwańczak 73-90
Kilka uwag do znowelizowanych Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski w kontekście zasad techniki legislacyjnej oraz znowelizowanego art. 240 § 1 kodeksu karnego PDF
Piotr Kroczek 91-107
Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Pespektywa ekumeniczna PDF
Piotr Majer 109-138
Concetto di responsabilità oggettiva nell’ordinamento canonico PDF (Italiano)
Przemysław Michowicz 139-154
Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim? PDF
Bartłomiej Pieron 155-181
Rationabilitas e revisione del Codice piobenedettino. Un confronto con il pensiero di Eugenio Corecco PDF (Italiano)
Chiara Minelli 183-228
Zawieszenie, umorzenie oraz zrzeczenie w procesie małżeńskim w kontekście procesowej reformy papieża Franciszka z 2015 roku PDF
Tomasz Rozkrut 229-248
Przynależność do Kościoła łacińskiego. Komentarz prawnoprównawczy do kan. 111 i kan. 112 CIC, zmienionych przez motu proprio papieża Franciszka De concordia inter Codices z 2016 roku PDF
Piotr Skonieczny 249-294
Impedimentum clandestinitatis. Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa PDF
Andrzej Sosnowski 295-334

Recenzje

Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco, ed. María Elena Olmos Ortega PDF
Andrzej Wójcik 337-342

Sprawozdania

Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle Posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka – listopadowe sympozjum zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PDF
Ozeasza Pozimska 345-347
Wyjazd naukowy studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII do Rzymu (14–21 maja 2017) PDF
Elżbieta Kruk 349-353