Kilka uwag do znowelizowanych Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski w kontekście zasad techniki legislacyjnej oraz znowelizowanego art. 240 § 1 kodeksu karnego

Autor

  • Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.2221

Słowa kluczowe:

Wytyczne, Konferencja Episkopatu Polski, przestępstwo seksualne, małoletni, molestowanie seksualne

Abstrakt

Ustawa zmieniająca znowelizowany art. 240 kodeksu karnego wymusiła na KEP nowelizację dokumentu zatytułowanego Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia z dnia 8 października 2014 r. Celem tego artykułu jest przedstawienie w formie kilku uwag krytycznej oceny Wytycznych dokonanej w kontekście zasad techniki legislacyjnej oraz wspomnianej nowelizacji kodeku karnego.

Bibliografia

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars II, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Congregatio Pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21.05.2010, „Acta Apostolicae Sedis” 102 (2010), s. 419–434; przekład polski: „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 10 (2010), s. 53–56.

Corpus iuris civilis, editio stereotypa, vol. 1, recognovit T. Mommsen, Berolini 1872.

Dudka K., Anonim a wszczęcie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005 nr 4, s. 55–62.

Green T. J., The Normative Role of Episcopal Conferences in the 1983 Code, w: Episcopal Conferences: Historical, Canonical & Theological Studies, ed. T. J. Reese, Washington 1989, s. 137– 175.

Huels M., A Theory of Juridical Documents Based on Canons 29–34, „Studia Canonica” 32 (1998), s. 337–338.

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013.

Kodeks karny. Komentarz do części szczególnej, t. 2, red. A. Wąsek, Warszawa 2006.

Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2017.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

Kroczek P., Kanoniczne zakazy związane z małżeństwem jako możliwość wsparcia ściągalności alimentów na dzieci, „Polonia Sacra” 29 (2011), s. 179–194.

Kroczek P., Ocena instrukcji „Dignitas connubii” z perspektywy sztuki legislacji, „Prawo Kanoniczne” 58 (2015) nr 1, s. 94–109.

Kroczek P., Prawo kanoniczne wsparciem dla polskiego prawa rodzinnego: teoretyczne podstawy i praktyczne przykłady, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 14 (2013), s. 131–145.

Kroczek P., The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, 2nd rev. ed., Kraków 2012.

Listl J., Die Einzelkompetenzen der Bischofskonferenz, w: Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 19992, s. 408–411.

Łupiński J., Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, „Prokuratura i Prawo” 2009 nr 1, s. 129–153.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.

Napiórkowski C., Jak uprawiać teologię, Wrocław 1991.

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, 15.05.1985, „Acta Apostolicae Sedis” 77 (1985), s. 771.

Pontificium Consilium de Legum Textibus, Istruzione Dignitas connubii sulle norme da osservarsi nei tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali, 25.01.2005, Città del Vaticano 2005; polskie tłumaczenie Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r., „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” Nr 100, poz. 908 z późn. zm.

Sejm VIII kadencji, Druk 846, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=846 (2.06.2017).

Skonieczny P., Przestępstwo cięższe pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum sanctitatis tutela z 2010 r., maszynopis, artykuł ukaże się w kwartalniku „Prawo Kanoniczne” w roku 2017.

Stefański R. A., Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, „Prokuratura i Prawo” 2014 nr 11–12, s. 5–13.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z 2017 r. poz. 459.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tekst jedn. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z 2016 r. poz. 1654.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z 2017 r. poz. 773.

Wilk L., Obowiązek denuncjacji w prawie karnym (art. 240 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 1999 nr 1, s. 21–40.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 października 2006 r., IV KK 247/06, Legalis nr 84515.

Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2015 nr 27, s. 39–49 oraz http://episkopat.pl/wytyczne-dotyczace-wstepnego-dochodzenia-kanonicznego-w-przypadku-oskarzen-duchownych-o-czyny-przeciwko-szostemu-przykazaniu-dekalogu-z-osoba-niepelnoletnia-ponizej-osiemnastego-roku-zycia (22.05.2017). Wersja znowelizowana w 2017 r. w http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/07/KEP_wytyczne_z_aneksami.NOWELIZACJA.2017–1.pdf (14.07.2017).

Żylińska J., Prawny obowiązek zawiadomienia o niektórych przestępstwach (art. 240 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2015 nr 10, s. 47–62.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-15

Numer

Dział

Artykuły