Treść przepowiadania do poszukujących Boga na przykładzie listów pasterskich biskupów Francji i Włoch

Leszek Szewczyk

Abstrakt


Pytanie o istnienie Boga, możliwość nawiązania z Nim kontaktu i ewentualny wpływ Boga na życie człowieka nurtuje ludzi już od wieków. W niniejszym opracowaniu podjęty został problem treści przepowiadania do poszukujących Boga. W pierwszej części opracowania omówione zostało zagadnienie podstawowego zadania biskupa, którym jest głoszenie słowa Bożego. W dalszej kolejności przedstawione zostały inicjatywy mające na celu bezpośredni zwrot do osób poszukujących Boga. Przykładem bezpośredniego zwrotu do osób niewierzących, jak również poszukujących Boga, mogą być listy biskupów Francji – Proponować wiarę we współczesnym społeczeństwie i Włoch – List do poszukujących Boga. Omówienie etapów ich powstawania i zarysowanie ogólnej charakterystyki oraz analiza treści są kolejnymi elementami treści niniejszego opracowania.


Słowa kluczowe


treść przepowiadania; przepowiadanie dla poszukujących Boga; biskup; list pasterski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI o laickości i „dziedzińcu pogan”, http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,5085,benedykt-xvi-o-laickosci-i-dziedzincu- pogan.html. (02.09.2017).

Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej (21 grudnia 2009), „Acta Apostolica Saedis” 102 (2010), s. 40.

Commisione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della Conferenza Episcopale Italiana, Lettera ai cercatori di Dio, Roma 2009.

Duchniewski J., Listy pasterskie, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, red. A. Bednarek i in., Lublin 2004, kol. 1161–1162.

Dyduch J., Konferencja Biskupów w świetle motu proprio „Apostolos suos”, „Prawo Kanoniczne” 41 (1998) 3–4, s. 59–74.

Dyduch J., Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski, „Prawo Kanoniczne” 56 (2013) 2, s. 3–15.

Fiałkowski M., Troska Kościoła o niewierzących. Na marginesie dokumentu pt. „Niewierzący w parafii – sugestie duszpasterskie”, w: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi, red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski, Kraków 2008, s. 243–251.

Forte B., Presentazione, w: Commisione Episcopale per la Dottrina della Fede, L’annuncio e la catechesi della Conferenza Episcopale Italiana, Lettera ai cercatori di Dio, Roma 2009.

Franciszek, List do niewierzącego, http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/volantino09 2013pl. pdf (01.09.2017).

Kijas Z., Funkcje wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Spojrzenie teologa, w: Funkcje wypowiedzi religijnych, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 214, s. 33–48.

Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, Niewierzący w parafii. Sugestie duszpasterskie, http://www.currenda.diecezja. tarnow.pl/ archiwum/2–00/kep-2.htm (03.09.2017).

Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 29 (2008) nr 2, s. 50–51.

Kubski G., Listy episkopatu Polski w ujęciu teologicznym, w: Funkcje wypowiedzi religijnych, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 214, s. 199–213.

Les Evêques de France, Proposer la foi dans la société actuelle, III. Lettre aux catholiques de France, Paris 1997.

Lukoszek M., Kolegium biskupów a jedność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Warmińskie” 47 (2010), s. 215–228.

Mąkosa P., Dziedziniec pogan przestrzenią spotkania i dialogu wierzących z niewierzącymi, „Przegląd Homiletyczny” 16 (2012), s. 81–88.

Osial W., Konferencja Episkopatu Włoch, Komisja ds. doktryny wiary, głoszenia i katechezy, Lettera ai cercatori di Dio, Rzym, 12 kwietnia 2009, „Katecheta” 54 (2010) 3, s. 85–87.

Osial W., Wezwanie Benedykta XVI do nowej ewangelizacji w świetle listu apostolskiegomotu proprio „Ubicumque et semper” ustanawiającego Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, „Warszawskie Studia Teologiczne” 24 (2011) 1, s. 277–290.

Plech J., „Proponować wiarę we współczesnym społeczeństwie”. Postulaty pastoralne dla Kościoła lokalnego na podstawie listu biskupów Francji do katolików francuskich, „Teologia Praktyczna” 3 (2002), s. 58–78.

Robert M. H., La mission en France selon la Lettre des évêques aux catholiques de France (1996) et ses prolongements, „Nurt SVD” 44 (2010) 2, s. 161–172.

Sielepin A., Współczesny katechumenat dorosłych w procesie formowania wiary, „Przegląd Homiletyczny” 16 (2012), s. 89–104.

Siwek G., Przepowiadanie słowa Bożego, w: Teologia pastoralna, t. 1, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 131–179.

Surmiak W., „O poszukujących Boga”. Pytania człowieka ponowoczesnego w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Włoch, zatytułowanego „Lettera ai cercatori di Dio” „Studia Pastoralne” 6 (2010), s. 320–334.

Szewczyk L., Biskup jako nauczyciel wiary i herold słowa Bożego, w: Vobis Episcopus Vobiscum Christianus, red. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004, s. 155–162.

Szewczyk L., Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009.

Śmigiel W., Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jako szansa na ewangelizację osób dystansujących się od Kościoła, „Teologia Praktyczna” 14 (2013), s. 113–121.

Zarzycki S., Wzajemna relacja pomiędzy kulturą a wiarą i duchowością chrześcijańską – rys historyczny, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017) 5, s. 5–44.
Copyright (c) 2018 Leszek Szewczyk