Odwiedziny domowe jako okazja do głoszenia Ewangelii Chrystusa

Tomasz Krzesik

Abstrakt


Współczesny człowiek jest dumny z różnych osiągnięć cywilizacyjnych, w tym także na poziomie środków i narzędzi międzyludzkiej komunikacji. To wszystko jednak nie zastąpi osobistego spotkania człowieka z drugim człowiekiem. Nie ma wątpliwości, że spotkanie to fundamentalne doświadczenie w budowaniu relacji międzyludzkich. Okazją do takiego spotkania są odwiedziny domowe. W artykule podjęty został temat możliwości głoszenia Ewangelii w sytuacji odwiedzin domowych. W poszczególnych częściach artykułu ukazane zostały miejsca biblijne, które mówią o odwiedzinach domowych z udziałem Jezusa i apostołów. W tym samym kontekście przytoczone zostały przykłady z życia wybranych świętych. W artykule podjęta została także próba określenia metodologii odwiedzin
domowych.


Słowa kluczowe


odwiedziny domowe; spotkanie; głoszenie Ewangelii; metodologia odwiedzin domowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Britannica, ed. pol., t. 41, Poznań 1997.

Dziwisz S., Świadectwo, Warszawa 2007.

Grzegorz Wielki, Dialogi, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1969.

http://polska.alpha.org/how-to-run-alpha (14.09.2017).

Janowski P., Kolęda, wizyta duszpasterska, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, red. A. Bed-

narek i in., Lublin 2002, s. 349.

Kamiński R., Kolęda, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 384–385.

Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Kodeks prawa kanonicznego, przekł. polski, Poznań 1984.

Kopeć J., Collatio, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 540.

Pismo Święte Nowego Testamentu. Dzieje Apostolskie. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. E. Dąbrowski, t. 5, Poznań 1961.

Pismo Święte Nowego Testamentu. Ewangelia Według Świętego Łukasza, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, t. 3, cz. 3, Poznań–Warszawa 1974.

Skrok D., Stół Pański, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2013, s. 994–995.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1966.
Copyright (c) 2018 Tomasz Krzesik