Głoszenie Ewangelii podczas wypraw rowerowych na przykładzie działalności Niniwa Team

Sebastian Wiśniewski

Abstrakt


Postulat głoszenia Ewangelii na peryferiach domaga się twórczego podejścia ewangelizatorów i jeszcze większego otwarcia na inspirację Ducha Świętego. Jedną z możliwych odpowiedzi, otwierających nowe horyzonty ewangelizacyjne, proponują organizatorzy wypraw rowerowych Niniwa Team. Analiza wypowiedzi uczestników wypraw pozwoliła dokonać eksploracji oddziaływań ewangelizacyjnych zarówno w ich wymiarze ad intra, jak i ad extra i wyprowadzić pozytywny wniosek o rzeczywistej wartości ewangelizacyjnej tak niecodziennych aktywności pasto-
ralnych.


Słowa kluczowe


ewangelizacja; głoszenie Ewangelii; wyprawy rowerowe; Niniwa Team

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


,6 s – Ekspedycja Jerozolima, red. K. Zieliński, Lubliniec–Kokotek 2011.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est.

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei.

Brajlich S., Wspomnienia uczestników, w: K. Zieliński, T. Maniura, Misja BXVI. Nordkapp, Lubliniec–Kokotek 2012, s. 295–296.

Fleiszner B., Wspomnienia uczestników, w: K. Zieliński, T. Maniura, Misja BXVI. Nordkapp, Lubliniec–Kokotek 2012, s. 299–300.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei.

http://niniwa.org/niniwa-team.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio.

Jaruszowiec R., Wspomnienia uczestników, w: Misja JuT. Ostatnie okrążenie, albo i nie…, red. K. Zieliński, T. Maniura, Lubliniec–Kokotek 2016, s. 376.

Kępiński A., Wspomnienia uczestników, w: Misja JuT. Ostatnie okrążenie, albo i nie…, red. K. Zieliński, T. Maniura, Lubliniec–Kokotek 2016, s. 377–378.

Kotas J., Wspomnienia uczestników, w: K. Zieliński, T. Maniura, Misja BXVI. Nordkapp, Lubliniec–Kokotek 2012, s. 300–301.

Machelska U., Projekt organizacji wyprawy rowerowej z Polski na Syberię [mps, praca magisterska], Politechnika Śląska [brw].

Maniura T., Wspomnienia uczestników, w: K. Zieliński, T. Maniura, Misja BXVI. Nordkapp, Lubliniec–Kokotek 2012, s. 294–295.

Maniura T., Wstęp, w: K. Zieliński, T. Maniura, Misja BXVI. Nordkapp, Lubliniec–Kokotek 2012, s. 8–11.

Maniura T., Wstęp, w: Misja JuT. Ostatnie okrążenie, albo i nie…, red. K. Zieliński, T. Maniura, Lubliniec–Kokotek 2016, s. 7–13.

Maniura T., Wstęp, w: Tour de Mazenod. Rowerami do Maroka, red. K. Zieliński, Lubliniec–Kokotek 2011, s. 9–13.

Maniura T., Wstęp, w: Wyprawa 2013. Polska–Syberia, red. K. Zieliński, T. Maniura, Lubliniec–Kokotek 2016, s. 7–13.

Maniura T., Wstęp, w: Wyprawa 2015. Radość życia, red. K. Zieliński, T. Maniura, Lubliniec–Kokotek 2015, s. 6–11.

Misja JuT. Ostatnie okrążenie, albo i nie…, red. K. Zieliński, T. Maniura, Lubliniec–Kokotek 2016.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.

Polska–Syberia. Dokąd?, http://niniwa.org/niniwa-team/dokad-2–2/ (20.09.2017).

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006.

Szendzielorz K., Wspomnienia uczestników, w: Tour de Mazenod. Rowerami do Maroka, red. K. Zieliński, Lubliniec–Kokotek 2011, s. 294–295.

Wyprawa w nieznane, red. P. Zakowicz, T. Maniura, Lubliniec 2014.

Zieliński K., Maniura T., Misja BXVI. Nordkapp, Lubliniec–Kokotek 2012.

Zieliński S., Wspomnienia uczestników, w: Misja JuT. Ostatnie okrążenie, albo i nie…, red. K. Zieliński, T. Maniura, Lubliniec–Kokotek 2016, s. 395–396.

Pawlina K., Jak młodym mówić o Bogu dziś… Odpowiedzi młodzieży na Kwestionariusz rzymski, Warszawa 1995.

Pock J., Zwischen Videoclips und SMS:Wort-Verkündigung unter den Bedingungenvder Medienkultur, „Pastoraltheologische Informationen” 27 (2007), s. 68–79.

Polityka młodzieżowa, red. G.Zielińska, Warszawa 2009 (Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2(18)).

Sławiński H., Autorytet kaznodziei wsparciem autorytetu rodziców, w: Rodzina szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, s. 133–142 (Colloquia Disputationes, 18).

Sławiński H., Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia katechez do młodzieży, „Pro Musica Sacra” 13 (2005), s. 53–69.

Sławiński H., Segmentacja rynku i przepowiadanie do wielopokoleniowego audytorium, w: „Musimy siać”. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CssR (1938–2015), red. M. Pawliszyn, Kraków 2016, s. 350–351.

Zaręba S., Religijność młodzieży – podstawowe parametry, w: Religia – Kościół – społeczeństwo, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2006, s. 110–139.
Copyright (c) 2018 Sebastian Wiśniewski