Perykopa o nawróconym na krzyżu złoczyńcy (Łk 23, 40–43) w świetle Łukaszowej nauki o miłosierdziu

Stanisław Hałas

Abstrakt


Choć wszyscy czterej ewangeliści opowiadają o dwóch złoczyńcach ukrzyżowanych wraz z Jezusem, to jednak tylko Łukasz podaje rozmowę ukrzyżowanego Jezusa z jednym z nich. Obiecuje mu, że jeszcze tego samego dnia („dzisiaj”) znajdzie się z Nim w raju. W ten sposób nawrócony złoczyńca zostaje ukazany jako pierwszy człowiek, który otrzymuje zbawienie od umierającego Jezusa. W kontekście całej Ewangelii Łukaszowej jest on bardzo ważnym przykładem Bożego miłosierdzia, które uwidacznia się w zbawieniu.


Słowa kluczowe


κακοῦργος – złoczyńca; dziś; raj

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciborowska A., Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej, Kraków 2009.

Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki, Kraków 2011.

Hutnikiewicz M., Miłosierni na wzór Ojca – splanchnidzomai w trzeciej Ewangelii kanonicznej, Warszawa 2015.

Łabuda P., Specyfika Łk 23, 43 w opisie Męki Jezusa, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 8 (2011), s. 397–410.

Łabuda P., Śmierć i życie po śmierci według Ewangelii św. Łukasza, Tarnów 2007.

Metzger B.M., A textual commentary on the Greek New Testament, London–New York 1975.

Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, cz. 2, Częstochowa 2012 (Nowy Komentarz Biblijny: Nowy Testament, 3).

Mikołajczak M., Obietnica zbawienia dana łotrowi (Łk 23, 40–43), Opole 2000, s. 51–63 (Scriptura Sacra. Studia Biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 4).

Napora K., „Oggi tu sarai con me in paradiso (Lc 23, 39–43)”. Misericordia divina nell’anima di un malfattore, „Sympozjum” 19 (2015) nr 2/29, s. 89–118.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995.

Stock K., Jesus der Retter nach Lk 23, 35–43, w: La salvezza oggi, Roma 1989, s. 531–541.
Copyright (c) 2020 Stanisław Hałas