Konsens małżeński w świetle antropologii adekwatnej Jana Pawła II jako perspektywa rozumienia relacji pomiędzy człowiekiem a fenomenem prawa

Autor

  • Andrzej Wójcik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.4163

Słowa kluczowe:

konsens małżeński, teologia ciała, fenomen prawa

Abstrakt

Ponieważ prawdziwe małżeństwo jest podstawową relacją prawną, zgłębienie jego antropologicznej natury daje narzędzie do lepszego rozumienia fenomenu prawa. Teologia ciała Jana Pawła II jest nieocenionym źródłem antropologii adekwatnej opisującej relację między kobietą i mężczyzną. Celem artykułu jest analiza niektórych fundamentalnych aspektów konsensu małżeńskiego w świetle przesłanek, jakich ta antropologia dostarcza. Wypracowane wnioski służą do ukazania prawa człowieka do bycia podmiotem prawa w perspektywie dokonywanej separacji pomiędzy prawem ujmowanym jako rzecz należna (res iusta) a prawem subiektywnym (facultas). Znaczenie różnicy płci posłuży do ukazania małżeństwa jako paradygmatycznego systemu prawa.

Bibliografia

Casanova C.A., Ghillermo de Ockham y el origen de la concepción nominalista de los derechos subjetivos, „Cuariensia” 11 (2016), s. 113–140.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, s. 1–317; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Glendon M.A., Rights talk, New York 1991.

Glendon M.A., W poszukiwaniu „osób” w prawie, „First things. Edycja polska” 4 (2007), s. 81–87.

Hervada J., Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, Pamplona 2000.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”, w: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998, s. 15–82.

Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores simul cum officialibus et advocatis coram admissos, anno forensi ineunte, 25.01.1988, „Acta Apostolicae Sedis” 80 (1988), s. 1178–1185; tekst polski: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 5, Kraków 2007, s. 668–673.

Morsink J., The Universal Declaration of Human Rights, Philadelphia 1999.

Van Duffel S., Robinson J., Ockham’s Theory of Natural Rights, http://individual.utoronto.ca/jwrobinson/articles/vanduffel-robinson_ockhams-theory-of-natural-rights.pdf (2.07.2021).

Vildarich P.-J., El amor conyugal. Entre la vida y la muerte. Lección inaugural dle curso academico 2003–04, Pamplona 2003.

Viladrich P.-J., El consentimiento matrimonial. Técnicas de califiación y exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107 CIC), Pamplona 1998.

Viladrich P.-J., La familia „soberana”, „Ius Canonicum” 68 (1994), s. 427–440.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2006.

Wojtyła K., Osoba i czyn, w: „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Wójcik A., Interpretacja wolności religijnej w stosowaniu konkordatowego prawa małżeńskiego w Hiszpanii. Kilka ważniejszych kontrowersji, „Annales Canonici” 4 (2008), s. 255–270.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Artykuły