Znaczenie dopełnienia małżeństwa naturalnego, czyli (jeszcze) niesakramentalnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.19206

Słowa kluczowe:

dopełnienie małżeństwa, teologia ciała, kan. 1142 KPK

Abstrakt

Kanon 1142 KPK wprowadza pośrednio kategorię dopełnienia małżeństwa naturalnego, które nie jest jeszcze sakramentalne. Niniejszy artykuł próbuje przedstawić antropologiczne znaczenie tego dopełnienia, posługując się analizami Jana Pawła II zawartymi w jego teologii ciała. Dopełnienie małżeństwa jest aktem, który można nazwać biblijnym terminem „jednego ciała”. Charakteryzują ów akt antropologiczne terminy: „poznanie”, „dojście do kresu przedmiotowości ciała” oraz „posiadanie”. Ukazanie treści tych terminów prowadzi do konkluzji, że znaczenie dopełnienia małżeństwa naturalnego jest głęboko personalistyczne i pozwala na głębsze zrozumienie, czym jest przedmiot małżeńskiego konsensu, czyli małżeński węzeł.

Bibliografia

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1940.

Denzinger H., Hünermann P., El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona 2000.

Hervada J., El derecho del Pueblo de Dios, w: Una caro. Escritos sobre el matrimonio, Pamplona 2000.

Inocencio III, Significación sacramental del matrimonio. De la Carta Debitum officii pontificalis, a Bertoldo, Obispo de Metz, 28.08.1206, w: Enchiridion Familiae. Textos del Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia, ed. A. Sarmiento Franco, J. Escrivá-Ivars, https://enchiridionfamiliae.com/z_componer.php?paragrafo=1206%2008%2028%200001 (02.08.2023).

Ioannes Paulus PP. II, Ad Romanae Rotae iudices et administros, 21.01.2000, „Acta Apostolicae Sedis” 92 (2000), s. 350–355.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Città del Vaticano 1986.

Kelly T., Christ and the Church: „Duo in Carne Una”. A study of the union of Christ and the members of His Mystical Body form the vantage point of its Bodiliness, Fribourg 2010, s. 71–74, https://folia.unifr.ch/unifr/documents/301777 (02.07.2023).

Kodeks prawa kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 r. Zaktualizowany przekład na język polski, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 2022.

Ratzinger J., Wzniosła córa Syjonu. Rozważania mariologiczne, Poznań 2002.

Rincón-Perez T., Relevancia jurídica de la significación sacramental del matrimonio (Aportación histórica: siglos IX–XIII), „Ius Canonicum” 9 (1969) nr 18, s. 465–487, https://doi.org/10.15581/016.9.22243.

Seco Caro C., El texto y el contexto del canon 1142 del nuevo Código de Derecho Canónico, „Revista Española de Derecho Canónico” 40 (1984) nr 115, s. 23–40.

Tejero E., El recto entendimiento del consentimiento matrimonial según Juan Pablo II, „The Person and the Challenges” 2 (2012) nr 1, s. 163–191.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Wójcik A., Konsekwencje prawne dopełnienia i niedopełnienia małżeństwa w prawie kanonicznym, „Analecta Cracoviensia” 44 (2012), s. 307–319.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-28

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 104

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.