The Problem of Political Religion

Karol Jasiński

Abstrakt


Autor artykułu podjął kwestię fundamentalnego problemu religii, którym jest sprzeniewierzenie się swej podstawowej funkcji duchowej (zbawczej) i skoncentrowanie się na realizacji funkcji zastępczych, zwłaszcza w obszarze polityki. Jej wyrazem jest powstanie religii politycznej, rozumianej jako forma umieszczania polityki w służbie religii lub religii w służbie polityki. Artykuł został podzielony na trzy części, w których przedstawiono naturę samej religii (1), wybrane zagrożenia związane z jej upolitycznieniem (2) oraz podstawowe sposoby zapobiegania powstawaniu i utrzymaniu religii politycznej (3).


Słowa kluczowe


natura i funkcje religii; formy religii politycznej; zasady współistnienia religii i państwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Buttiglione R., Chrześcijanie a demokracja, tłum. zbior., Lublin 1993.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2012.

Gowin J., Kościół po komunizmie, Kraków 1995.

Gowin J., Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory z Kościołem, Kraków 2003.

Halík T., Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, tłum. A. Babuchowski, Katowice 2007.

Jenkins Ph., Chrześcijaństwo przyszłości. Nadejście globalnej Christianitas, tłum. S. Grodź, Warszawa 2009.

Juros H., Kościół. Kultura. Europa, Lublin–Warszawa 1997.

Luhmann N., Funkcja religii, tłum. D. Motak, Kraków 2007.

Mariański J., Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne, Lublin 1998.

Mariański J., Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006.

Maritain J., Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków 1993.

Neuhaus R. J., Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, tłum. B. Szlachta, Poznań 1993.

Pomianowski J., Duchowa jedność Europy: nadzieje i lęki, in: Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, red. S. Zięba, Lublin 2004, p. 147–150.

Possenti V., Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, tłum. T. Żeleźnik, Warszawa 2005.

Prostak R., Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki, Kraków 2014.

Religia polityczna, http://www.newsweek.pl/europa/religia-polityczna,45280,1,1.html (2.12.2017).

Seitschek H. O., Mesjanizm polityczny i religia polityczna – niemieckie interpretacje uniwersalnego zjawiska, tłum. M. Kurkowska, „Teologia Polityczna” 4 (2006–2007), p. 96–107.

Tillich P., Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987.

Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1994.

Tischner J., Filozofia dramatu, Paryż 1990.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1996.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Tischner J., W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1998.

Zawada M., Wartości duchowe w kulturze postmoderny, in: Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, red. S. Zięba, Lublin 2004, p. 158–169.

Zdybicka Z. J., Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1993.

Zdybicka Z. J., Religia i polityka, „Człowiek w Kulturze” 3 (1994), p. 111–132.

Zieliński T. J., Laicyzacja – sojusznik ewangelizacyjnej działalności Kościołów?, in: Sekularyzacja a ewangelizacja, red. Ł. Kamykowski, Kraków 2006, p. 77–87.

Zięba M., Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie, Poznań 2013.

Zięba M., Chrześcijanie, polityka, ekonomia: prawdy i kłamstwa, Kraków 2003.

Zięba M., Demokracja i antyewangelizacja: komentując nauczanie Jana Pawła II, Poznań 1997.

Zięba M., Epoka Jana Pawła II. Zrozumieć niezwykły pontyfikat, Poznań–Kraków 2006.

Zięba M., Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie, Poznań 2015.

Zięba M., Kościół wobec liberalnej demokracji, in: M. Novak, A. Rauscher, M. Zięba, Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, tłum. W. Büchner, Poznań 1993, p. 111–153.

Zięba M., Papieże i kapitalizm, Kraków 1998.

Zięba M., Po szkodzie? Przed szkodą? O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, Kraków 1996.
Copyright (c) 2019 Karol Jasiński