Applied ethics, i.e. the issue of norms and values in the choices of everyday life

Justyna Stecko

Abstrakt


Wartościowanie i ocenianie jest w życiu nieuniknione. Dotyczy ono zarówno dokonywania osobistych wyborów, jak i oceniania faktów. W świecie, w którym przyszło nam żyć, etyka wydaje się pojawiać dopiero w momentach, gdy do dyskusji trafiają istotne tematy społeczne, takie jak aborcja, eutanazja czy kara śmierci. Etyka nie jest jednak powszechna w zagadnieniach życia codziennego, w wyborach, które towarzyszą nam na każdej płaszczyźnie życia. Zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym coraz więcej ślepego pędu, coraz więcej wyznaczamy sobie zadań, ale też z większym trudem wyznaczamy granicę między dobrem i złem. Wydaje się, że współcześnie coraz bardziej trafna wydaje się diagnoza dotycząca kryzysu aksjologicznego. Powszechne przekonanie, że wolno tak robić, ponieważ „wszyscy to robią”, to nic innego, jak bezmyślne naśladowanie zachowań społecznych bądź po prostu zwykła ignorancja wobec etyki. Zdaniem Seneki – czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd. Wydaje się, że dzisiaj wstyd, który w tej sentencji był synonimem „świadomości” czy „wrażliwości” etycznej, przestał istnieć. Celem artykułu jest krótka refleksja nad etyką współczesnego człowieka, nad sposobem, w jaki podejmuje wybory, a właściwie w oparciu o co powinien je podejmować. Inspiracją do napisania tego tekstu były osobiste doświadczenia autorki, które wskazują na brak optymizmu w ocenie kondycji moralnej współczesnego człowieka.


Słowa kluczowe


norms; values; axionormative area; ethics of everyday life

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bourke V. J., Historia etyki, Toruń 1994.

Gołaszewska M., Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości, Warszawa–Kraków 1994.

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999.

Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Kraków 2011.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

Stecko J., Prywacyjna koncepcja zła w interpretacji Leszka Kołakowskiego, „Humanities and Social Sciences” 20 (2013) no. 1, s. 97–104.

Witwicki W., Pogadanki obyczajowe, Warszawa 1957.
Copyright (c) 2019 Justyna Stecko